DICE – DIversity of CEramics

Cílem projektu “Diversity of CEramics – DICE” je učit, rozvíjet a zlepšovat profesionální a osobní dovednosti a kompetence účastníků. Střední školy z Portugalska, Lotyšska, Francie a České republiky budou spolupracovat při tvorbě, projektování a ruční výrobě různých druhů výrobků z keramických hlín. Vzhledem k tomu, že školy připravují studenty na svou profesní dráhu, jsou aktivity zaměřeny na aspekty rozmanitosti v keramické výrobě v různých Evropských regionech s ohledem na jejich keramické tradice a kořeny.

Hlavní cíle týkající se studentů a učitelů jsou:
– podpora tradičních ručně řemeslných výrobků = keramika
– seznámení se s postupy a technologiemi používanými při výrobě různých druhů výrobků v partnerských školách a místních továrnách
– zlepšení profesionálních a osobních dovedností, které mají vliv na jejich zaměstnatelnost a zvyšují šance absolventů na trhu práce
– rozšiřující se kreativní mysli a představy (2D + 3D keramické kompozice)
– zdokonalování dovedností pro výrobu a prezentaci finálních výrobků
– zvyšování motivace studentů k učení se o kulturách jak přímo, tak prostřednictvím webových nástrojů
– pomoci studentům pochopit rozdíly i podobnosti mezi partnerskými zeměmi souvisejícími s jejich kulturními, sociálními a historickými aspekty, které posílí vzájemné porozumění a respekt k jednotlivým kulturám
– motivovat učitele odborných předmětů, aby zaváděli a vyvíjeli nové metody/techniky – poskytovat učitelům, kteří budou propagovat myšlenky a cíle projektu, šance na práci na mezipředmětových  aktivitách
– rozvíjení znalostí angličtiny a informačních a komunikačních technologií pro komunikaci ale i pro odbornou praxi
– práce a spolupráce v mezinárodních týmech

Do projektu se zapojí přibližně dvě stě účastníků (120 v mezinárodních seminářích), z nichž většina se skládá ze žáků (16-19 let) a jejich odborných učitelů, kteří budou plánovat, provádět, produkovat, hodnotit a šířit aktivity a výsledky získané v rámci projektuDomníváme se, že mezinárodní projektový tým ve spolupráci s národními týmy a účastníků bude schopen dosáhnout cílů a uskutečnit všechny aktivity a produkty plánované v návrhu.

Aktivity projektu zahrnují různé druhy práce. Účastníci budou na jedné straně využívat informační technologie (sociální sítě, výzkum na webu, prezentace, videa a tabulky) pro komunikaci, práci a prezentace výsledků svých výstupů pomocí mateřských jazyků a angličtiny jako Lingua Franca, na druhé straně navrhovat, diskutovat o různých postupech a nakonec ručně vyrábět vlastní keramické výrobky v národních i mezinárodních týmech. Dozví se, jak spolupracovat, komunikovat, navrhovat řešení nebo obhajovat vlastní myšlenky a představy, aby mohli produkovat výstupy využitelné pro svůj profesionální život (videozáznamy, prezentace, fiktivní keramická firma), stejně jako výrobky pro výstavy.

V rámci projektu bude uspořádáno osm mezinárodních workshopů s prací s rúznou keramickou hlínou. Hostitelská škola, která je zodpovědná za přípravu, organizaci a hodnocení workshopu, vypracuje plán, který nakombinuje návštěvy kulturních institucí a regionálních výrobců a také práci na produktech. Účastníci představí partnerům své keramické tradice / historii a učební osnovy. Vedle toho navrhnou a vyrobí keramické výrobky v mezinárodním týmu. Obsah workshopů závisí na hostitelských školách a zahrnuje různé přístupy k hlínám jako keramické “sochy” vyrobené z různých odlitků, nástěnné kompozice talířů, použití zeleniny pro výrobu sádrových forem nebo výrobu porcelánových šperků a tradičních lázeňských pohárků.

Předpokládá se, že tento projekt pomůže žákům zlepšit nejen jejich odborné a profesní dovednosti, ale také osobní kompetence, které jsou tak důležité pro jejich zaměstnatelnost či podnikání. Kromě toho si uvědomí, že patří ke keramické komunitě na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Příklady osvědčených postupů budou začleněny do učebních plánů škol tak, aby měly dlouhodobý dopad na přípravu současných a budoucích žáků.