Stínování na Slovensku – září 2017

Ve dnech 25. – 29. 9. 2017 jsem se zúčastnila odborné stáže ve Spojené škole Novaky na Slovensku. Cílem mého výjezdu bylo zjistit, jestli by se projektový týden, který tato škola pořádala, dal provádět i v našich podmínkách.

1. den – 25.9. – Monitoring kvality ovzduší a půdy – délka: 7:50 – 12:20 (5 vyuč. hodin)

Na úvod jsem zhlédla prezentaci o tom, jak zjistit složení půdy na základě odběru rostlin a půdy. Vyučující se také zmínila o růstu lišejníků a invazivních rostlin v okolí Novaků. Poté jsme vyrazili terénu.

Žáci se rozdělili na tři skupiny a během cesty jsme na třech různých místech odebrali vzorky. Jednalo se o 12-15 různých neinvazivních rostlin a odběr vzorku půdy v daném místě. Po návratu žáci určovali nasbírané rostliny podle atlasů a zapisovali do pracovních listů. Část vzorků půdy byla žíhána v muflované peci při 1000°C. Zbytek půdy žáci rozpouštěli v kádince v destilované vodě a poté změřili pH pomocí pH papírků. Výsledkem byla tabulka získaná v programu, kam žáci zadali svůj seznam určených rostlin. Výsledek žíhání nám ukázal, že je půda bohatá na železo. Všechny tři vzorky byly červené. Výsledek měření pH žáci v pracovních listech srovnali s hodnotou určenou již zmíněným programem. Pracovní list a výsledky získané programem jsem dostala na ukázku.

2. den – 26.9. – Ochrana a tvorba životního prostředí + odpady – délka: 7:50 – 10:25 (3 vyuč. hodiny) + poté práce na pozemku – tvorba rybníčku (v rámci Enviro dní) (10:25 – 12:20)

Na úvod byla prezentace o odpadech s rozdělením odpadů na plynné, kapalné a pevné. Zahrnuta byla i historie odpadů z dob, kdy odpadky lidé vyhazovali na ulici a díky tomu docházelo k epidemiím moru a cholery. Následoval pěkně zpracovaný film o možnostech zpracování odpadů. Následovala praktická část. První úkol spočíval ve třídění odpadů podle symbolů na obale. Paní učitelka vysypala odpadky na zem (ty, které se dají třídit na plasty, sklo nebo papír). Žákům rozdala seznam všech možných symbolů, které se mohou na obalech vyskytovat a vysvětlila je. Poté žáci pracovali ve dvojicích. Vzhledem k tomu, že ještě v rámci Enviro programu měli tento den ještě jednu třídu ze základní školy, které ukazovali, co by mohli studovat, tak v osmi dvojicích byl vždy jeden žák druhého ročníku a jeden žák z devátého ročníku ZŠ. Práce ve dvojicích spočívala ve zpracování tří různých obalů do pracovního listu. Popsali a nakreslili tam jednotlivé symboly, které na obalu našli a do jakého kontejneru by obal vyhodili. Druhý úkol měl žákům ukázat, jak podle plamenové zkoušky kousku plastu mohou určit druh plastu. Podle seznamu vlastností (jak obal zapáchá, jak vypadá atd.) jednotlivých plastů měli určit dva vzorky. Vyhodnocení dopadlo tak, že pouze dvě dvojice z osmi určily oba vzorky správně. Pracovní list jsem dostala na ukázku.

3. den – 27.9. – Monitoring kvality vody – délka: 7:50 – 12:20 (5 vyuč. hodin)

První část dne proběhla v laboratoři. Žáci se učili chelatometricky stanovit tvrdost vody, tedy obsah kationů Ca2+ a Mg2+. Vzorek byl odebrán den předem v Lehotském potoce. Nejprve vyučující pomocí prezentace vysvětlila danou problematiku. Jak ohledně tvrdosti vody, tak i následnou práci v terénu – na základě odběru bezobratlých živočichů v potoce stanovení znečištění vody. Poté následoval velmi názorný a podrobný nácvik chelatometrické titrace – opět byli přítomni žáci ze ZŠ, tak práce probíhala ve dvojicích. První opakování prováděli žáci ze střední školy, druhé žáci ze ZŠ. Titrace byla prováděna téměř stejně, jako to učíme u nás v laboratoři. Výsledky ukázaly, jestli je voda měkká či tvrdá. Nakonec se všichni shodli, že voda z Lehotského potoka je dle tabulky středně tvrdá. Druhá část dne byla v terénu. Došli jsme k již zmíněnému potoku a děti pomocí sítek odebíraly bezobratlé živočichy. Podle „kolečka“ (obrázky, podle kterých lze určit název živočicha) určovaly organismy (vodoměrky, pijavice…) a poté i odhad jejich počtu. Po návratu zpět do laboratoře žáci zadali do programu počet a názvy organismů. Program ukázal číslo 2,04, což podle tabulek pro znečištění vody stanovuje vodu jako velmi znečištěnou. Pracovní list a zadání chelatometrie jsem dostala na ukázku.

4. den – náslechy

První hodina (7:50 – 8:35) Chemie (2. ročník) – probírala se organická chemie – izomerie. Velmi pěkná hodina a pro mě velmi přínosná, protože je to obsah učiva, který také letos vyučuji. Nápad – cvičení na konci hodiny – pro mě velmi inspirující.

Druhá hodina (8:40 – 9:25) Biotechnologie (4. ročník) – písemka z technologie výroby piva.

Třetí a čtvrtá hodina (9:35 – 10:20) a (10:30 – 11:15) Laboratoř z analytické chemie (3. ročník) – výsledky z písemky z bezpečnosti – dokud nemají 70 %, píší znovu. Poté následovala teorie, aby žáci mohli další týden začít pracovat v laboratoři. Probírali „metody kvantitativní analýzy“ – podáno stejně, jako to učíme my.

Pátá, šestá a sedmá hodina (11:35 – 12:20), (12:25 – 13:10) a (13:15 – 14:00) práce na pozemku – úprava školního rybníčku v rámci Enviro dní.

5. den – náslechy

První hodina (7:50 – 8:35) Analytická chemie (3. ročník) – opět „metody kvantitativní analýzy“. Zahrnutí výpočtu příkladu, aby žáci byli připraveni na práci v laboratoři.

Druhá hodina (8:40 – 9:25) Fyzikální chemie (3. ročník) – opakování stavové rovnice. Krásné dva příklady z praxe – pneumatika a láhev s kyslíkem.

Třetí hodina (9:35 – 10:20) Chemie (2. ročník) – pokračování organické chemie ze čtvrtka – izomerie. Opět pro mě velmi přínosná hodina.

Čtvrtá hodina (10:30 – 11:15) Suplovaná hodina

Pátá hodina (11:35 – 12:20) Laboratoř z organické chemie (2. ročník) – bezpečnost práce a kreslení laboratorního nádobí.

Závěrem se dá říct, že pro nás je použitelná pouze analytická část. Tedy stanovení tvrdosti vody chelatometrickou titrací. Na náš Den otevřených dveří nechám naše žáky přinést si dva různé vzorky vody, poté si je vymění a zkusí si, jestli dva různí žáci získají stejné výsledky. Pro mě osobně byly nejvíc přínosné náslechy. Je zajímavé vidět, jak se stejné předměty vyučují jinde. Inspirovala jsem se od našich slovenských kolegů.

IMG_0890 IMG_0895 IMG_0900 IMG_0943 IMG_0958 IMG_0999 IMG_1000 IMG_1002 IMG_1011 IMG_1015