Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost

Období realizace: 1.10.2017 – 30.9.2019

„Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost“, navazuje na původní a loňský projekt „Učíme se v Evropě, držíme krok”, který byl připraven realizačním týmem ve spolupráci vedením a s pedagogickým sborem, a jehož hlavním záměrem je prohloubení jazykových, didaktických a odborných znalostí vyučujících všeobecných a odborných předmětů, s perspektivou rozšíření kurikula o dvojjazyčnou výuku předmětů, včetně zaměření na současné metody a jejich přenos do praxe.

Ačkoliv organizace realizuje 5 projektů v rámci Erasmus+, teprve první je ve fázi dokončování, a stále získává zkušenosti, a seznamuje se s programem, postupně do nich zapojuje nejdříve své vyučující a následně i žáky ve strategickém partnerství.
Škola si stanovila tyto cíle:
1) zlepšení jazykových kompetencí pedagogického sboru a vedení
2) rozšíření didaktických dovedností, motivace a zvýšení atraktivity výuky, osvojení inovativních strategií, progresivních metod a postupů ve vyučování hlavně cizích jazyků a přírodních věd (ad. perspektiva pro dvojjazyčný program)
3) trénink v dovednostech podporujících předávání a přenos poznatků z praxe/ pro praxi
4) internacionalizace školy a její zapojení do programu Erasmus+, především projekty partnerství
5) představení nabídky EU v oblasti vzdělávání (žáci, rodiče, veřejnost)
6) přiblížení školského systému a kultury navštívených zemí žákům a pedagogickému sboru
7) zvýraznění role celoživotního vzdělávání.

Plánováno je 8 zahraničních mobilit do 5 zemí Evropy, z nichž 7 budou probíhat v anglickém (1 španělském) a 1 v ruském jazyce. půjde o 2 typy aktivit: první jsou dvě stáže “Job Shadowingu”pro vyučující cizích jazyků – angličtiny (španělštiny), specializují se na zlepšení a rozvoj jazykových a didaktických dovedností při výuce jazyků. Současně jedna z jazykářek, také učitelka geografie a koordinátorka projektu, bude mít za úkol “stínování” dvojjazyčné (C1) výuky přírodních věd. Druhou skupinu tvoří 6 čistě jazykových kurzů (RJ + AJ) určených pro management a vyučující angažované v projektech se žáky. Při výběru těchto účastníků sehrála významnou roli znalost anglického jazyka min. na úrovni A2, ochota pomáhat organizaci v jejich školních i mimoškolních aktivitách, oborová specializace pro budoucí projekty a zájem o prohloubení vlastní kvalifikace.

Organizace sestavila realizační tým, který se skládá z 3 lidí: ředitelka školy, koordinátorka a vedoucí zahraničních projektů (Erasmus+) školy. Tým úzce spolupracoval již na přípravě projektu. V případě schválení projektu bude připraven plán aktivit na každý rok a podle něho uzavírány s jednotlivými účastníky Dohody o mobilitě, účastníci Job Shadowingu také podepisují Závazek kvality, a je logisticky připraven vlastní výjezd, event. včetně jazykové přípravy a průběhu hodnocení po návratu.

Plánovaný projekt prohloubí jazykové, metodické dovednosti pedagogického sboru včetně vedení. Jedná se především o obohacení metodiky výuky cizích jazyků inovativními metodami s vazbami na skutečné životní situace, řešení aktuálních problémů a výzev moderní společnosti ve scénářích simulujících profesní praxi. Podstatnou roli zde hraje i práce žáků s autentickými materiály, v kombinaci s volně dostupnými výukovými program, jejich orientace na internetu a jeho plné využití. Přestože se projektu nezúčastní žádní žáci, předpokládá se výrazná změna v jejich postoji k EU a vzdělávání.
Všechny aktivity jsou vedeny k internacionalizaci školy, k navázání kontaktů se zahraničními institucemi a optimalizace připravenosti školy k jejímu zapojení do projektů strategického partnerství pro všechny maturitní a učňovské obory. Kolegové a žáci si rozšíří perspektivy, seznámením se a srovnáním s evropskými zeměmi, výukou na školách, školskými systémy, ale zároveň se jim ukáže i význam EU jako instituce. Současní i budoucí absolventi touží pracovat nebo studovat v Evropě, účastí školy na projektech EU a některé nástroje (jako je Europass) jim v tom mohou pomoci. Účast na aktivitách v rámci projektů názorně ukazuje, rozdíl před a po účast na Erasmu+. Bez ohledu na věk, jsou na nás kladeny stále vyšší nároky, a od nás se očekává větší flexibilita, větší rozsah znalostí a dovedností. Rolí učitele je tak přesvědčit žáky nejlépe vlastním příkladem, o důležitosti, kontinuálního vzdělávání a rozvoje osobnosti a kvalifikace pro konkurenceschopnost a úspěšnou budoucnost.

Tento projekt byl krácen o 2 mobility na Maltu.