Keramka ve Skotsku pro jazykové vyučující

průběhu školních prázdnin (1.- 13.8.2016) jsem se zúčastnila Metodický kurz pro učitele Aj v Edinburghu – Teachers Training, v jazykové škole zapojené do programu Erasmus + http://inlingua-edinburgh.co.uk/.

Jednalo se o mou první zkušenost s kurzem tohoto typu, i vzhledem k mé poměrně čerstvé SŠ pedagogické praxi, jsem očekávala seznámení s aktuálními trendy ve výuce jazyků, rámcovou koncepci i konkrétní inovativní metodické přístupy pro jednotlivé okruhy (věkové/ jazykové úrovně skupin, gramatické struktury, slovní zásobu, širší jazykové kompetence atd.). Samozřejmě jsem byla připravena „cizelovat“ svou angličtinu a kulturní povědomí s rodilými mluvčími, i v mezinárodním prostředí kurzu a multikulturním festivalem žijícím Edinburghu.

Ve dvoutýdenním kurzu nás bylo 13 učitelů/ek Aj (ZŠ a SŠ) z 8 zemí, denně 3 výukové bloky (9.30 – 15.30 hod) + volitelný program – muzea, galerie, památky. Takto velká skupina byla výzvou jak pro organizátory, tak i skvělou konfrontační platformou pro nás, účastníky, z hlediska výměny zkušeností, přístupů (zdrojů, úvazků a metodik i vítaným motivačním nábojem.

Ve srovnání s podobnými kurzy, kterých se účastnili kolegové z mé skupiny, byl připomínkován čas věnovaný základním dovednostem/aktivitám, které již známe z PF či běžné praxe. Pro mne, více méně, doplňoval rámec základní rámec motivace žáků, od (netradičních) uvedení tématu, představení, praxi, upevnění látky, navíc obohacení o některé nové výukové zdroje s důrazem na žáka, jeho učební styly, práci ve skupinách, optimální hodnocení, komplexní rozvoj jazykových dovedností, vč. jazyka jako komunikačního, kulturně socializačního nástroje za využití moderních technologií i v běžné společenské interakci, práci v týmu, zábavu i pro osobnostní rozvoj.

Přesto nebo právě proto, že jsem patřila k těm šťastnějším, co se týče ubytování, stravování, dojezdových vzdáleností apod., hodnotím organizaci školy pozitivně. Nadšená jsem mezinárodního prostředí, entuziazmu (i podobných problémů) zúčastněných pedagogů/i lektorů, příležitost ihned prodiskutovat vše s kolegy, zapracovat získané zkušenosti a materiály (vč. inlingua USB) do příprav učebních plánů v počátku nového školního roku.

Domnívám se, že pro učitele jazyků, jsou tyto zahraniční zkušenosti profesní nezbytností i silným motivačním impulsem. Uvítala bych další takovou příležitost i v budoucnu.

Working Hard 2 Group 2 (1)