Design keramiky a porcelánu

Již od roku 1923 je studium na škole zaměřeno především na výtvarné zpracování nejušlechtilejší keramické hmoty – porcelánu. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou sleduje především zvládnutí výtvarných a řemeslných dovedností, takže těžiště výuky spočívá v umělecky zaměřených a dílenských předmětech. Součástí maturitní zkoušky je závěrečná práce a její obhajoba.
Smyslem studia a jeho výhodou je zvládnutí celého procesu vzniku porcelánového výrobku. U vlastního navrhování designu porcelánu se postupuje od jednoduchých úkolů v prvním ročníku ke složitým osobitým realizacím v maturitní práci. Ve výuce je kladen důraz jak na kolektivní, tak i na individuální přístup k jednotlivým žákům. Žáci si rozvíjejí estetické cítění a výtvarné myšlení. Vytvářejí si nový pohled na funkci a funkčnost předmětu v kontextu s okolním světem současného umění a designu. Porcelán se pak stává prostředkem k sebevyjádření a objevení osobitého tvůrčího potenciálu. V přípravných výtvarných předmětech se žáci seznamují se základními výrazovými prostředky kresby (linie, plocha, světlo a stín, zákonitosti perspektivy apod.) Postupně zvládají kresbu zátiší, figury a portrétu.

Důležitou součástí výuky je studium plastických a prostorových tvarů, vyjádření prostoru na ploše, studie přírodních tvarů, geometrických těles, kopie podle zvířecích a figurálních předloh. Ve vyšších ročnících se žáci zabývají plastickými studiemi figury, modelováním portrétu a zákonitostmi reliéfu. Žáci také zpracovávají vlastní návrhy designu dekorů průmyslových tvarů, ale i volných solitérních kusů. Pracují s barvou a tvarem linií, vzájemnými barevnými vztahy a používají výjimečné materiály, jako jsou podglazurové sole, kobalt, zlato a platina.

Přijetí na tento obor je podmíněno úspěšným složením talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky. Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž součástí je závěrečná práce a její obhajoba. Dokladem o ukončeném vzdělání je maturitní vysvědčení.

Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Design keramiky a porcelánu.

Uplatnění absolventa vyplývá z celkového pojetí výuky daného oboru. Vzdělávání v tohoto oboru je zakotveno na třech základních pilířích – výuce všeobecných předmětů, předmětů uměleckých a praktických cvičení. Na těchto základech může absolvent budovat svůj další profesní rozvoj. Kromě možnosti studovat dále na jakékoli vysoké škole či VOŠ pak, díky své umělecko řemeslné profilaci, je připraven věnovat se navrhování (designu) a realizaci užitkové i dekorativní keramiky a porcelánu včetně technické přípravy výroby, organizace a řízení v této oblasti či spolupráci s profesionálními výtvarníky. Kromě toho je schopen realizovat se jako samostatně podnikající řemeslný subjekt v rámci vlastní firmy. Absolvent je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí pracovník při realizaci modelů, hlavních forem a rozmnožovacích zařízení z klasických i moderních materiálů. Zvládá technologii přípravy hmot, postupy při vytváření a výpalu porcelánových výrobků až po finální zpracování. Uplatní se též jako návrhář dekorů keramických a porcelánových výrobků. Je schopen realizace dekorů různými dekoračními technikami a technologiemi, nebo pracuje ve výrobních závodech jako technicko organizační pracovník.

Absolvent oboru může pokračovat ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách.

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde 

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 0 6
Seminář z anglického jazyka 0 0 2 2 4
Společenskovědní a ekonomický základ 2 2 2 1 7
Dějepis 2 1 0 0 3
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 1 0 0 0 1
Chemie 1 0 0 0 1
Biologie 1 0 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Dějiny výtvarné kultury 0 3 3 4 10
Výtvarná příprava 4 4 0 0 8
Písmo 1 0 0 0 1
Modelování 0 2 0 0 2
Figurální kresba 0 0 3 3 6
Odborné kreslení 1 0 0 0 1
Technologie 2 2 3 2 9
Dějiny oboru 0 0 0 1 1
Umělecká prezentace 0 2 1 0 3
3D modelování 0 0 2 0 2
Navrhování 0 2 4 6 12
Praktická cvičení 7 7 9 10 33
Celková hodinová dotace: 38 40 40 38 156