Aplikovaná chemie

Název oboru: Aplikovaná chemie
Kód oboru: 28-44-M/01 

Absolvent oboru Aplikovaná chemie má odborné dovednosti a znalosti pro práci v jakékoli chemické laboratoři, provozu chemické výroby nebo na jiném pracovišti zabývajícím se chemickými látkami. Orientuje se ve všech odvětvích chemie od anorganické chemie přes organickou, fyzikální, analytickou chemii až po biochemii. Připraví roztok jakékoli koncentrace, sestaví laboratorní aparaturu, ovládá analytické přístroje. Je schopen profesionálně odebrat vzorky a provést s nimi chemickou analýzu kvalitativními i kvantitativním metodami. K analýze využívá nejmodernější metody včetně ICT technologií. Důraz je kladen na ekologické a ekonomické aspekty laboratorní práce a také na dodržování bezpečnosti práce. Žák je průběhu vzdělávání veden k samostatnosti, preciznosti, kvalitní organizaci práce a zodpovědnosti za své výsledky.

Absolvent je vzhledem ke svým dovednostem a schopnostem schopen získat profesní kvalifikaci Chemický technik analytik (kód 28-034-M).

Absolvent se uplatní jako analytik v chemickém průmyslu, ve výzkumných a servisních laboratořích, v laboratořích pitných a odpadních vod a při monitoringu životního prostředí. Zároveň se může ucházet o pracovní pozice v institucích zajišťujících dozor nad dodržováním hygienických norem.

V případě zájmu o další studium může absolvent pokračovat na vyšší odborné školy nebo vysoké školy v jakémkoli přírodovědném zaměření. Stěžejní dovednosti a znalosti nejlépe uplatní v oborech chemických, technických, farmaceutických či biologických. Vedle těchto oborů může studovat také forenzní vědy, medicínu, nebo pedagogiku.

Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení

Učební plán

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 2 2 2 0
Společenskovědní a ekonomický základ 1,5 1,5 2 1,5
Dějepis 2 0 0 0
Matematika 4 3 3 3
Fyzika 3 2 0 0
Chemie 4 3 4 4
Biologie 2 1 1 0
Základy ekologie 1 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Vzdělávání ke zdraví 0,5 0 0 0
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0
Chemická laboratorní cvičení 3 1 4 4
Analytická chemie 0 1 3 4
Výpočty k laboratořím 1 2 2 2
Chemická technologie 0 0 2 2
Technické kreslení 0 1 0 0
Strojnictví 0 3 0 0
Seminář z anglického jazyka/matematiky 0 0 2 2
Enviroprojekt