Aplikovaná Chemie

Škola vyučuje obor Aplikovaná chemie v zaměření analytická chemie.

Chemie je obor, který má široké využití. Zabývá se především hodnocením kvality surovin, meziproduktů i hotových výrobků, výrobních postupů, posuzováním čistoty ovzduší, vody apod. Moderní produkce i veškeré vědní obory jakéhokoli druhu se bez znalosti chemie neobejdou. Žáci se seznámí během výuky  se všemi důležitými oblastmi chemie – s chemií anorganickou, organickou, fyzikální, analytickou i s biochemií. Škola spolupracuje s výzkumnými ústavy a špičkovými laboratořemi chemických provozů, které při exkurzích umožňují žákům prohlídky nejmodernějších přístrojů a postupů. Žáci pak mají možnost si vyzkoušet také práci s nimi při povinných odborných praxích.

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent oboru může pokračovat ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách.

Absolvent má vědomosti a dovednosti z oblasti analytické chemie a zpracování dat. V analytické chemii uplatní zejména znalosti moderních instrumentálních analytických metod. Má předpoklady nezbytné k navrhování a zpracovávání laboratorních postupů. Je schopen podílet se na vývoji nových analytických postupů ve všech oblastech využívajících chemickou analýzu. Umí vyhodnocovat výsledky analytických měření. Výsledky je schopen zpracovávat s využitím statistických metod a na základě jejich vyhodnocení dokáže učinit konkrétní závěry. Chemické analýzy provádí sám, ale má dostatečné kompetence i pro vedení laboratoře. Po složení maturitní zkoušky je absolvent schopen působit zejména v typových pozicích laborant, vedoucí laboratoře, kontrolor jakosti, v kontrolních činnostech a v systému řízení jakosti. Může pracovat ve výzkumných a servisních organizacích a laboratořích.

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o ukončení vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 0 6
Společenskovědní a ekonomický základ 2 2 2 1 7
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 4 3 3 3 13
Fyzika 3 2 0 0 5
Chemie 4 4 4 4 16
Biologie 2 1 1 0 4
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Chemická laboratorní cvičení 3 1 4 4 12
Analytická chemie 0 0 4 4 8
Chemické výpočty 1 1 2 2 6
Chemická technika 0 1 0 0 1
Chemická technologie 0 0 2 2 4
Technické kreslení 0 1 0 0 1
Strojnictví 0 4 0 0 4
Povinně volitelné vyučovací předměty: 0 0 2 2 4
Seminář z anglického jazyka        
Seminář z matematiky        
Celková hodinová dotace: 35 33 35 31 134