Formuláře a přihlášky

Přihlášky ke studiu:

pro obory bez talentové zkoušky:

Prihlaska_SS_2019_denni
ve formátu xls:
Prihlaska_SS_2019_denni

pro obory s talentovou zkouškou:

Prihlaska_SS_2019_talent
ve formátu xls:
Prihlaska_SS_2019_talent

 

Dotazník žáka:

dotaznik-zaka
ve formátu doc:
dotaznik-zaka

 

Žádosti:

Žádost na všechno
ve formátu doc:
Žádost na všechno

 

Podání žádosti

Žádost o poskytování informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručení osobní, poštou, elektronickou poštou apod.) Ústní žádost lze vyřídit ústně, trvá-li žadatel na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník k podání žádosti v písemné formě.

Pokud žádost nesměřuje vůči škole, je mimo působnost školy nebo není zřejmé, kdo ji podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. V tom případě nepodléhá evidenci.

Evidence žádosti

Kancelář školy vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace a vždy je zakládá do příslušné složky (tj. do osobních karet žáků apod.)

Tato evidence obsahuje:

 • datum doručení žádost, číslo jednací
 • jméno, příjmení a adresu žadatele
 • datum vyřízení žádosti

Vyřizování žádosti

Pověřený pracovník poskytne žadateli požadovanou informaci do 15 dnů ode dne doručení. O formě vyřízení žádosti rozhoduje pověřený pracovník. Patnáctidenní lhůtu lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud je vyhledání a sběr požadovaných informací časově náročný nebo je nutná konzultace s jiným orgánem. V tom případě je povinností pověřeného pracovníka písemně informovat žadatele o důvodech prodloužení lhůty a to před uplynutím původní lhůty.

Omezení práva na poskytnutí informace

Neposkytují se informace chráněné zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Sazebník úhrad skutečných nákladů spojených s poskytnutím informace

 • poštovné dle tarifů
 • vystavení duplikátu vysvědčení – 100 Kč za kus

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem jsou splatné v hotovosti na základě příjmového dokladu přímo v kanceláři školy.
Úhrada nákladů spojených s poskytováním požadovaných informací je příjmem školy.

Přijímání stížností

Stížnosti doručené osobně i poštou přijímá sekretariát školy. O ústní stížnosti sepíše příjemce záznam, který předloží stěžovateli k podpisu. Všechny výše uvedené formy stížností budou řádně evidovány a označeny. Stížnosti se přijímají každý pracovní den od 7:30 do 14:30 hodin.

Evidence stížností

Úřední evidence stížností obsahuje:

 • datum podání a přidělené jednací číslo
 • jméno, příjmení a adresu stěžovatele
 • předmět stížnosti
 • jméno pracovníka vyřizujícího stížnost
 • způsob prošetření a vyřízení stížnosti
 • výsledek šetření
 • datum vyřízení stížnosti

Vyřizování stížností

Vedení školy řeší stížnosti patřící do kompetence školy. Stížnosti, jejichž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu než je škola, postoupí určený pracovník příslušnému orgánu do 5-ti dnů po přijetí stížnosti.

Lhůty k vyřízení stížností

Obvyklá lhůta k vyřízení stížnosti činí 10 dnů od jejího doručení. V případě časově náročného šetření stížnosti lze tuto lhůtu prodloužit na 30 dnů. Další prodloužení je možné jen ve výjmečných případech, o důvodech tohoto prodloužení musí být stěžovatel písemně vyrozuměn.