Informace o škole

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace
náměstí 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary

Stránka s kontakty

IČO: 00077135
IZO: 000077135
RED IZO : 600009203
Datová schránka: jyduttq
bankovní spojení: 14677135/0300

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace je škola se 150 letou tradicí.  Škola vzdělává v sedmi maturitních oborech a dvou oborech učebních.

Umělecké obory zakončené maturitní zkouškou:

Technické a přírodovědné obory zakončené maturitní zkouškou:

Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Škola disponuje kvalitním technickým vybavením pro výuku všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů.
Praktická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách.

Grafická učebna

IMG_6477

Žáci v maturitních oborech studují dva cizí jazyky. Vedle anglického jazyka, jako druhý cizí jazyk, studují jazyk německý.  Absolventi všech oborů se mohou uplatnit v soukromém i státním sektoru, nebo mohou pokračovat ve studiu na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dojíždějící žáci mohou využít ubytování v Domově mládeže v Karlových Varech. Stravování je zajištěno pro žáky v moderní školní výdejně. Žákům je též k dispozici školní knihovna a studovny s wifi připojením k internetu.

Studovna s počítači a wifi připojením
Studovna s počítači a wifi připojením

Historie a současnost školy

Vznik školy je spjat s jižní Moravou – tradiční oblastí keramické výroby. Jedna z nejstarších keramických škol v Evropě byla založena v roce 1872 ve Znojmě, v oblasti, která byla proslulá výrobou keramiky již od starověku. Studenti školy pocházeli nejen z celých Čech, ale i z Rakouska. Škola se pod názvem C. a K. odborná škola keramická úspěšně rozvíjela až do počátku 20. století.

První světová válka a s ní spojené státoprávní změny, které zapříčinily pokles odbytu keramiky na Moravě, ovlivnily negativně zájem o studium na této škole. Proto v roce po dohodě úřadů a svazu výrobců porcelánu bylo rozhodnuto o přestěhování školy do Karlových Varů, do centra výroby porcelánu. V roce 1922 tak bylo do Karlových Varů převezeno veškeré vybavení školy, a také bylo přesunuto vedení školy a většina pedagogického sboru. Město se bránilo trvalému umístění školy uvnitř Karlových Varů, protože škola používala plynovou pec na výpal porcelánu. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nové budovy školy v tehdy samostatném městě Rybáře (Rybáře jsou jednou z nejstarších částí Karlových Varů – byly původní osadou na břehu Ohře existující ještě před založením města). V roce 1924 byla dostavěna a následující rok v lednu slavnostně otevřena moderní, perfektně vybavená budova školy, propojená s obytnou budovou pro ředitele a pedagogy. Škola byla pojmenována názvem Státní odborná škola pro průmysl porculánový a prvními žáky ve tříletém studiu byli vybraní pracovníci z továren, kteří se o jejím úspěšném ukončení studia vraceli zpět na místa mistrů a dílovedoucích. Vyučovací jazyk byl zpočátku německý, ale pro žáky byla povinná také výuka českého jazyka.

Škola se již od počátku svého působení ve Varech úspěšně prezentovala na domácích i zahraničních výstavách i díky působení významných průmyslových výtvarníků.

Druhá světová válka příliš nepřispěla k rozvoji školy (poválečný provoz byl zahájen 1. října 1945 jen se 17 žáky a 5 vyučujícími). Po válce se ale začal jejich počet postupně zvyšovat. Navíc, nastala výměna obyvatel Sudet a s ní stoupl význam a potřebnost školy pro zajištění kvalifikovaných odborníků pro porcelánky. Z toho důvodu byla v roce 1947 založena ve Staré Roli učňovská škola pro urychlenou přípravu kvalifikovaných dělníků do porcelánek. Teoretická výuka probíhala ve Staré Roli, odborný výcvik v závodech Karlovarského porcelánu. Transformacemi školské soustavy se pak tato starorolská škola stala Středním odborným učilištěm keramickým a byla součástí Karlovarského porcelánu – jako jeden ze závodů. Sídlo školy bylo v budově bývalé porcelánky, přestavěné pro školské účely.

Škola v Rybářích byla zaměřena na maturitní obory, starorolská měla na starosti dělnické kvalifikace. Obě dodávaly absolventy pro výrobu porcelánu. V průběhu 2. poloviny 20. století byly v Rybářích otevřeny nové obory – v roce 1956 obor Výtvarné zpracování keramiky, v roce 1968 Technologie keramiky, v roce 1974 Pozemní stavitelství a následně v roce 1984 obory Analytická chemie a Chemická technologie.  Byla také provedena přístavba školy včetně obnovy vnitřního zařízení. Počet žáků byl v Rybářích okolo 500 pro všechny obory, a ve Staré Roli se pohyboval okolo 600. Všichni absolventi nacházeli své uplatnění.

Poslední dekáda 20. století byla pro obě školy poznamenána postupným poklesem zájmu o keramické obory. Ve Staré Roli byl otevřen obor Sklář pro potřeby sklárny Moser, škola v Rybářích zareagovala na rozvoj počítačové techniky otevřením nového oboru Propagační výtvarnictví – propagační grafika. V roce 2006 rozhodl Karlovarský kraj o sloučení těchto škol a o ukončení stavebního oboru.

V současné době se je škola moderní otevřenou uměleckoprůmyslovou školou, která se snaží reagovat na potřeby společnosti a také potřeby pracovního trhu Karlovarského kraje. V roce 2010 tedy přibyl k Aplikované chemii další přírodovědně technický obor – Ekologie a životní prostředí. Na základě mnohaletých zkušeností s výukou uměleckého oboru z oblasti keramiky a porcelánu (dnes vyučovaného pod názvem Design keramiky a porcelánu), začala škola nabízet další umělecké obory. V roce 1995 Grafický design, v roce 2008 obor Užitá fotografie a média a v roce 2013 Oděvní design. V roce 2018 se nabídka uměleckých oborů rozrostla ještě o Design skla, díky kterému zájemci o sklářský obor už mohou v Karlových Varech také získat maturitní zkoušku.

Od 1. září 2019 se název školy změnil na Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace.