Informace o škole

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace
náměstí 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary

Stránka s kontakty

IČO: 00077135
IZO: 000077135
RED IZO : 600009203
Datová schránka: jyduttq
bankovní spojení: 14677135/0300

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace je škola s více než 140 letou tradicí.  Škola nabízí osm maturitních a dva učební obory.

Umělecké obory zakončené maturitní zkouškou:

Technické a přírodovědné obory zakončené maturitní zkouškou:

Učební obory zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

Škola disponuje kvalitním technickým vybavením pro výuku všeobecně-vzdělávacích i odborných předmětů.
Praktická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách.

Grafická učebna

IMG_6477

Žáci v maturitních oborech studují dva cizí jazyky. Vedle anglického jazyka jako druhý cizí jazyk studují jazyk německý.  Absolventi všech oborů se mohou uplatnit v soukromém i státním sektoru, nebo mohou pokračovat ve studiu na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dojíždějící žáci mohou využít ubytování v Domově mládeže v Karlových Varech. Stravování je zajištěno pro žáky v moderní školní výdejně. Žákům je též k dispozici školní knihovna a studovna s wifi připojením k internetu.

Studovna s počítači a wifi připojením
Studovna s počítači a wifi připojením

Historie a současnost školy

Vznik školy je spjat s jižní Moravou – tradiční oblastí keramické výroby. V roce 1872 byla založena ve Znojmě jako první keramická škola zemí koruny české. Studenti byli z celých Čech, ale i z Rakouska. Škola se úspěšně rozvíjela až do počátku 20. století, kdy první světová válka a hlavně výrazný rozvoj výroby porcelánu na Karlovarsku a tím pokles odbytu keramiky ovlivnil negativně zájem o studium na Moravě. Proto po dohodě úřadů a svazu výrobců porcelánu bylo rozhodnuto o přestěhování školy do Karlových Varů. K tomu došlo v roce 1922. Bylo převezeno veškeré vybavení školy a také přesunuto vedení školy a většina pedagogického sboru. Město se však bránilo trvalému umístění školy uvnitř Karlových Varů vzhledem k peci na výpal porcelánu, a proto bylo rozhodnuto o postavení nové budovy v tehdy samostatném městě Rybáře. (Tento sídelní útvar je však původní osada na břehu Ohře existující ještě před založením Varů). V roce 1924 byla dostavěna a dána do užívání moderní, perfektně vybavená budova školy propojená s obytnou budovou pro ředitele a pedagogy. Vyučovací jazyk byl zpočátku německý, ale byla povinná výuka českého jazyka. Škola velmi úspěšně zahájila činnost ve Varech. Druhá světová válka nepřispěla rozvoji školy. Po válce nastala výměna obyvatel Sudet a s ní stoupl význam a potřebnost školy pro zajištění kvalifikovaných odborníků pro porcelánky.

Prakticky z téhož důvodu byla v roce 1947 byla založena ve Staré Roli Učňovská škola pro urychlenou přípravu kvalifikovaných dělníků do porcelánek. Teoretická výuka probíhala ve Staré Roli, odborný výcvik v závodech Karlovarského porcelánu. Transformacemi školské soustavy se stala Středním odborným učilištěm keramickým a byla součástí Karlovarského porcelánu – jako jeden ze závodů. Sídlo školy bylo v budově bývalé porcelánky, přestavěné pro školské účely.

Škola v Rybářích byla zaměřena na maturitní obory, starorolská na dělnické kvalifikace, obě pro potřeby výroby porcelánu. V průběhu 2. poloviny 20. století byly v Rybářích otevřeny nové obory – stavebnictví a chemie a byla provedena přístavba školy. Počet žáků byl v Rybářích okolo 500 – pro všechny obory, a ve Staré Roli se pohyboval okolo 600 pro keramické obory. Všichni absolventi našli uplatnění.

Poslední dekáda minulého století byla pro obě školy poznamenána postupným poklesem zájmu o keramické obory. Ve Staré Roli byly otevřeny sklářské obory pro potřeby sklárny Moser, a v Rybářích grafika. V roce 2006 rozhodl Karlovarský kraj o sloučení těchto škol a ukončení stavebního oboru.

V současné době se jedná o školu, která by se dala označit jako umělecko průmyslová. K tradičnímu oboru Technologie keramiky byl v roce 1985 přidán obor Aplikovaná chemie, v roce 2010 Ekologie a životní prostředí . Na základě mnohaletých zkušeností s výukou uměleckého oboru z oblasti keramiky a porcelánu (dnes obor Design keramiky a porcelánu) začala škola vyučovat další umělecké obory. V roce 1995 Grafický desing, v roce 2008 Užitou fotografii a média a v roce 2013 Oděvní design. V roce 2018 se nabídka uměleckých oborů rozrostla ještě o Design skla, zájemci o sklářský obor už mohou tedy v Karlových Varech také získat maturitní zkoušku.

Od 1. září 2019 se škola změnila název na Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace.

Škola se snaží o to být školou otevřenou, která reaguje nejen na potřeby společnosti, ale také na potřeby pracovního trhu Karlovarského kraje.