Ekologie a životní prostředí

Obor ekologie a životní prostředí vychovává nejen specializované odborníky v oblasti ochrany přírody a problematiky životního prostředí, ale i odborníky, kteří budou schopni své znalosti z oblasti přírodních věd uplatňovat v jiných oblastech lidské činnosti. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů jsou těžištěm výuky odborné předměty jako chemie, biologie, ekologie, geografie, ochrana přírody a životní prostředí.

Výuka připravuje žáky pro uplatnění v různých oblastech ochrany a tvorby životního prostředí. Žáci se naučí poznávat a používat technologické postupy a opatření pro prevenci a nápravu škod na životním prostředí a také základní postupy a aplikace souvisejících právních norem. Důraz je kladen na prevenci v ochraně významných organismů, ekosystémů a krajinných celků.Velká část výuky probíhá formou laboratorních cvičení, exkurzí a prací v terénu, kde žáci aplikují své znalosti při monitorování, a řešení různých biologických a ekologických problémů a při manipulaci s přírodninami. Škola maximálně podporuje znalost cizích jazyků, předmět Geografické informační systémy je vyučován v anglickém jazyce.

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž součástí je závěrečná práce a její obhajoba. Dokladem o ukončeném vzdělání je maturitní vysvědčení. Ekologie a životní prostředí je nový obor, který se na škole vyučuje od školního roku 2010/2011 podle stejnojmenného školního vzdělávacího programu.

Absolvent tohoto oboru má plnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného odborníka v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, lesnictví a zemědělství. Uplatní se zejména jako ekolog – pracovník veřejné správy v oblasti životního prostředí, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků, na inspektorátech české inspekce životního prostředí, v hygienické službě, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání. Absolvent je dále schopen vykonávat kvalifikované práce v laboratořích a institucích, které monitorují a provádějí kontrolu složek životního prostředí, v podnicích zabývajících se rekultivacemi, péčí o zeleň, hydrogeologickým průzkumem, nakládáním s odpady, uplatní se také ve vodním hospodářství a při ochraně ovzduší.

Absolvent oboru může pokračovat ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 0 6
Společenskovědní a ekonomický základ 2 2 2 1 7
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 4 3 3 3 13
Fyzika 3 2 0 0 5
Chemie 3 4 0 0 7
Biologie 2 2 2 2 8
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Chemická laboratorní cvičení 3 0 0 0 3
Analytická chemie 0 2 0 0 2
Ekologie 0 2 0 0 2
Ochrana životního prostředí 0 2 2 7 11
Monitoring životního prostředí 0 0 3 3 6
Geografie 2 2 0 0 4
Geografické informační systémy 0 0 2 0 2
Geologie a pedologie 0 0 0 2 2
Speciální botanika 0 0 3 0 3
Hydrologie a klimatologie 0 0 2 0 2
Speciální právo 0 0 1 1 2
Povinně volitelné vyučovací předměty: 0 0 2 2 4
Seminář z anglického jazyka 0 0 2 2
Seminář z matematiky 0 0 2 2
Celková hodinová dotace: 35 34 33 30 132