Ekologie a životní prostředí

Název oboru: Ekologie a životní prostředí
Kód oboru:16-01-M/01 

Absolvent oboru Ekologie a životní prostředí disponuje značnou odborností v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Samostatně analyzuje vlivy lidské činnosti na životní prostředí, posuzuje je v souladu s právními předpisy a navrhuje opatření k jejich eliminaci. Je dobře obeznámen s prací v terénu i v chemické laboratoři. Provádí mapování a inventarizace organismů, posuzuje jejich ohrožení a navrhuje ochranu, odebírá vzorky a provádí jejich základní chemické analýzy. Orientuje se v odborných textech i příslušné legislativě. Při své práci využívá informačních a komunikačních technologií, včetně geografických informačních systémů (GIS). Konkurenceschopnost na pracovním trhu zvyšuje výuka dvou cizích jazyků.

V rámci výuky je žák systematicky připravován na získání profesní kvalifikace 16-002-M Průvodce/Průvodkyně přírodou a zároveň na získání úplné profesní kvalifikace 16-99-M/01 Průvodce přírodou.

Absolvent se uplatní jako pracovník veřejné správy životního prostředí, v oblasti vodního hospodářství, rekultivace krajiny, hygieny, ochrany ovzduší. Dále je schopen vykonávat kvalifikované práce v lesnictví, zemědělství, ekologickém poradenství a ve správě chráněných krajinných oblastí a národních parků.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je plně připraven ke studiu na odpovídajících vysokých a vyšších odborných školách.

Ke stažení: Obory vzdělání – Zdravotní omezení

Učební plán

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Český jazyk a literatura 4 4 4 4
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 2 2 2 0
Společenskovědní a ekonomický základ 1,5 1,5 2 1,5
Dějepis 2 0 0 0
Matematika 4 3 3 3
Fyzika 3 2 0 0
Chemie 3 4 0 0
Biologie 2 2 2 2
Základy ekologie 1 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Vzdělávání ke zdraví 0,5 0 0 0
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0
Chemická laboratorní cvičení 3 0 0 0
Analytická chemie 0 2 0 0
Ekologie 0 2 0 0
Ochrana životního prostředí 0 2 2 7
Monitoring životního prostředí 0 0 3 3
Geografie 2 2 0 0
Geografické informační systémy 0 0 2 0
Geologie a pedologie 0 0 0 2
Speciální botanika 0 0 3 0
Hydrologie a klimatologie 0 0 2 0
Speciální právo 0 0 1 1
Seminář z anglického jazyka/matematiky 0 0 2 2
Enviroprojekt