Ekologie a životní prostředí

Absolvent oboru Ekologie a životní prostředí disponuje značnou odborností v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Samostatně analyzuje vlivy lidské činnosti na životní prostředí, posuzuje je v souladu s právními předpisy a navrhuje opatření k jejich eliminaci. Je dobře obeznámen s prací v terénu i v chemické laboratoři. Provádí mapování a inventarizace organismů, posuzuje jejich ohrožení a navrhuje ochranu, odebírá vzorky a provádí jejich základní chemické analýzy. Orientuje se v odborných textech i příslušné legislativě. Při své práci využívá informačních a komunikačních technologií, včetně geografických informačních systémů (GIS). Konkurenceschopnost na pracovním trhu zvyšuje výuka dvou cizích jazyků.

V rámci výuky je žák systematicky připravován na získání profesní kvalifikace 16-002-M Průvodce/Průvodkyně přírodou a zároveň na získání úplné profesní kvalifikace 16-99-M/01 Průvodce přírodou.

Absolvent se uplatní jako pracovník veřejné správy životního prostředí, v oblasti vodního hospodářství, rekultivace krajiny, hygieny, ochrany ovzduší. Dále je schopen vykonávat kvalifikované práce v lesnictví, zemědělství, ekologickém poradenství a ve správě chráněných krajinných oblastí a národních parků.

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je plně připraven ke studiu na odpovídajících vysokých a vyšších odborných školách.