Výrobce a dekoratér keramiky

Žáci učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky získávají v průběhu studia odborné dovednosti a znalosti pro práce v keramické výrobě. Žáci si volí jedno ze dvou odborných zaměření – výrobce keramiky nebo dekoratér keramiky. Praktická výuka probíhá již od 1.ročníku přímo na pracovištích sociálních partnerů školy – výrobců keramiky a teoretická výuka je situována do budovy školy.

Zaměření Výrobce keramiky

Obor připravuje žáky pro výrobu porcelánu a keramiky v odděleních vylévárna, točírna, lisovna, sádrovna, glazovna, pece, třídírna a bílý sklad. Obor připraví i pro samostatnou výrobu keramiky ve vlastní keramické dílně. Při manipulaci s výrobky je nutné získat cit pro křehkost materiálu, přesnost a pečlivost.

Zaměření Dekoratér keramiky

Obor vyžaduje zručnost, pečlivost a výtvarné cítění. Dekoratér se seznamuje s přípravou barev na skleněné paletě, s druhy štětců a ostatními základními pomůckami. Učí se centrovat a dekorovat výrobky linkou, páskou, okrajem, razítkováním, perokresbou a obtiskem. Seznamuje se i s dalšími náročnými druhy dekoračních technik. Absolvent oboru najde uplatnění ve výtvarných a dekoračních dílnách při výrobě porcelánu, keramiky a skla.

Pro přijetí ke studiu je nutné splnit podmínky zdravotní způsobilosti v daném oboru vzdělávání a úspěšné ukončení základního vzdělávání. Žáci jsou přijímáni bez přijímací zkoušky na základě vysvědčení ze základní školy a úspěchů v předmětových soutěžích.

Vzdělání je denní, tříleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a výučním listem.

 

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Literární a estetická výchova 0 1 1 2
Společenskovědní a ekonomický základ* 1 2 2 5
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 0 0 1
Chemie 1 1 0 2
Základy ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Výtvarná příprava 1 2 2 5
Technické kreslení 0 1 0 1
Technologie* 2 2 4 8
Keramické materiály* 1 1 0 2
Odborný výcvik* 15 17,5 17,5 50
Celková hodinová dotace: 30 33,5 32,5 96

Pozn. V předmětech označených * se vyučuje učivo, které je součástí závěrečné zkoušky.