Grafický Design

Grafický design je obor, který utváří vzhled a funkci různých tiskovin (knih, brožur, letáků, plakátů, pozvánek, novin, časopisů atd.), internetových stránek, orientačních systémů. Prostřednictvím výstavních stánků, prostorových objektů nebo dekorů může prostupovat i do architektury.

Designér je člověk, který se zabývá tím, jak by předměty měly a mohly fungovat a zároveň mu záleží na tom, aby vypadaly dobře. Produkty zároveň navrhuje tak, aby bylo možné je vyrobit s přijatelnými náklady.

Design spoluvytváří prostředí, ve kterém žijeme a má tak přímý vliv na kulturu společnosti. Dobrý design a znalost technologických postupů mohou značně ušetřit výrobní náklady. To všechno jsou důvody, proč design nemůže dělat každý a předpokládá tedy důkladné a systematické studium, které naše škola všem zájemcům nabízí.

Přijetí na tento obor je podmíněno úspěšným složením talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky.  Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž součástí je praktická zkouška a její obhajoba. Dokladem o ukončeném vzdělání je maturitní vysvědčení.

Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Grafický design.

Uplatnění absolventa vyplývá z celkového pojetí výuky daného oboru. Vzdělávání v tomto oboru spočívá ve výuce všeobecných předmětů, předmětů uměleckých a praktických cvičení. Na těchto základech může absolvent budovat svůj další profesní rozvoj. Kromě možnosti studovat dále na jakékoli vysoké škole či VOŠ je díky své umělecko-řemeslné profilaci, je připraven pracovat invenčně i realizačně na rozličných úkolech užité grafiky v oblasti reklamní tvorby polygrafické i signmakingu. To všechno jako člen týmu nebo samostatný grafik.

Absolvent oboru může pokračovat ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách.

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 0 6
Seminář z anglického jazyka 0 0 2 2 4
Společenskovědní a ekonomický základ 2 2 2 1 7
Dějepis 2 1 0 0 3
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 1 0 0 0 1
Chemie 1 0 0 0 1
Biologie 1 0 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Dějiny výtvarné kultury 0 3 3 4 10
Výtvarná příprava 4 4 0 0 8
Figurální kresba 0 0 3 3 6
Písmo 2 2 0 0 4
Počítačová grafika 2 2 0 0 4
Technické kreslení 1 0 0 0 1
Technologie 0 1 2 2 5
Dějiny grafiky 0 0 1 0 1
Modelování 2 2 0 0 4
Praktická cvičení 4 0 0 0 4
Grafická tvorba 0 6 8 12 26
Typografie 0 0 2 2 4
Základy fotografování 0 2 0 0 2
Multimediální tvorba 0 0 2 0 2
Prezentace a marketing 0 0 2 0 2
Celková hodinová dotace: 38 40 38 35 151