Výrobce a dekoratér keramiky

Žáci učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky získávají v průběhu studia odborné dovednosti a znalosti pro práce v keramické výrobě. V prvním ročníků žáci procházejí všemi základními praktickými technologiemi výroby a dekorace keramiky. Od druhého ročníku si žáci volí jedno ze čtyř odborných zaměření – výrobce keramiky, modelář, malíř a ruční malba. Praktická výuka probíhá již od 1.ročníku přímo na pracovištích sociálních partnerů školy – výrobců keramiky a teoretická výuka je situována do budovy školy.

 

Zaměření malíř, ruční malba

Obor vyžaduje zručnost, pečlivost a výtvarné cítění. Malíř se seznamuje s přípravou barev na skleněné paletě, s druhy štětců a ostatními základními pomůckami. Učí se centrovat a dekorovat výrobky linkou, páskou, okrajem, razítkováním, perokresbou a obtiskem. Seznamuje se i s dalšími náročnými druhy dekoračních technik. Talentovaní žáci jsou po absolvování 1. ročníku vybíráni do specializace ruční malba, která se vyučuje pouze na naší škole. Ruční malíř se naučí reprodukovat na porcelán květinové, krajinové, zvířecí motivy, zátiší a portréty. Absolvent oboru najde uplatnění ve výtvarných a dekoračních dílnách při výrobě porcelánu, keramiky a skla.

Zaměření  modelář

Obor, jedinečný v republice, vede ke zvládnutí techniky výroby modelů a forem keramických a porcelánových výrobků. Žák se seznamuje s prací na modelářském kruhu, s výrobou rotačních a složitých tvarů s ohledem na rozmanitost porcelánových výrobků, naučí se zhotovovat sádrový model podle výkresu, hlavní formu, rozmnožovací zařízení a provozní formy. Obor modelář je nezbytný pro výrobu keramiky a porcelánu, na něm závisí inovace nových tvarů a kvality výroby.

Zaměření výrobce keramiky

Obor připravuje žáky pro výrobu porcelánu a keramiky v odděleních vylévárna, točírna, lisovna, sádrovna, glazovna, pece, třídírna a bílý sklad. Obor připraví i pro samostatnou výrobu keramiky ve vlastní keramické dílně. Při manipulaci s výrobky je nutné získat cit pro křehkost materiálu, přesnost a pečlivost.

 

Pro přijetí ke studiu je nutné splnit podmínky zdravotní způsobilosti v daném oboru vzdělávání a úspěšné ukončení základního vzdělávání. Žáci jsou přijímáni bez přijímací zkoušky na základě vysvědčení ze základní školy a úspěchů v předmětových soutěžích.

Vzdělání je denní, tříleté, zakončené jednotnou závěrečnou zkouškou a výučním listem.

Po vyučení se absolventi uplatní při výkonu povolání všech odvětví výroby keramiky dle svého zaměření při ruční i strojní výrobě. Absolventi mohou také pokračovat v nástavbovém studiu a získat vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

 

Závod Český porcelán Dubí je připraven hradit část nákladů na  dopravu a ubytování těm žákům, kteří se z Dubí, Teplic a okolí přihlásí na naši školu na obor Výrobce a dekoratér keramiky.  Ubytování je zajištěno v Domově mládeže v Karlových Varech – týká se teoretické výuky, praktická výuka by probíhala přímo v závodě Českého porcelánu v Dubí, tedy v místě bydliště žáka. Teoretická a praktická výuka se střídá po týdnu.

Závod Bohemiaporcelán Moritz Zdekauer 1810 s.r.o. Karlovy Vary v současné době nabízí pracovní místa – více informací:

web_MZ

 

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Povinné vyučovací předměty:        
Český jazyk 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Literární a estetická výchova 0 1 1 2
Společenskovědní a ekonomický základ* 1 2 2 5
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 0 0 1
Chemie 1 1 0 2
Základy ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Výtvarná příprava 1 2 2 5
Technické kreslení 0 1 0 1
Technologie* 2 2 4 8
Keramické materiály* 1 1 0 2
Odborný výcvik* 15 17,5 17,5 50
Celková hodinová dotace: 30 33,5 32,5 96