Výrobce a dekoratér keramiky

O oboru / Galerie prací / Učební plán / Uplatnění absolventa

Dekorace keramiky  – zaměření malíř, malíř – ruční malba

Obor vyžaduje zručnost, pečlivost a výtvarné cítění. Malíř se seznamuje s přípravou barev na skleněné paletě, s druhy štětců a ostatními základními pomůckami. Učí se centrovat a dekorovat výrobky linkou, páskou, okrajem, razítkováním, perokresbou a obtiskem. Seznamuje se i s dalšími náročnými druhy dekoračních technik. Talentovaní žáci jsou po absolvování 1. ročníku vybíráni do specializace ruční malba, která se vyučuje pouze na naší škole. Ruční malíř se naučí reprodukovat na porcelán květinové, krajinové, zvířecí motivy, zátiší a portréty. Absolvent oboru najde uplatnění ve výtvarných a dekoračních dílnách při výrobě porcelánu, keramiky a skla.

Výroba modelů a forem – zaměření  modelář

Obor, jedinečný v republice, vede ke zvládnutí techniky výroby modelů a forem keramických a porcelánových výrobků. Žák se seznamuje s prací na modelářském kruhu, s výrobou rotačních a složitých tvarů s ohledem na rozmanitost porcelánových výrobků, naučí se zhotovovat sádrový model podle výkresu, hlavní formu, rozmnožovací zařízení a provozní formy. Obor modelář je nezbytný pro výrobu keramiky a porcelánu, na něm závisí inovace nových tvarů a kvality výroby.

Výroba keramiky – zaměření keramik

Obor připravuje žáky pro výrobu porcelánu a keramiky v odděleních vylévárna, točírna, lisovna, sádrovna, glazovna, pece, třídírna a bílý sklad. Obor připraví i pro samostatnou výrobu keramiky ve vlastní keramické dílně. Při manipulaci s výrobky je nutné získat cit pro křehkost materiálu, přesnost a pečlivost.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Závod Český porcelán Dubí je připraven hradit část nákladů na  dopravu a ubytování těm žákům, kteří se z Dubí, Teplic a okolí přihlásí na naši školu na obor Výrobce a dekoratér keramiky.  Ubytování je zajištěno v Domově mládeže v Karlových Varech – týká se teoretické výuky, praktická výuka by probíhala přímo v závodě Českého porcelánu v Dubí, tedy v místě bydliště žáka. Teoretická a praktická výuka se střídá po týdnu.

Závod Bohemiaporcelán Moritz Zdekauer 1810 s.r.o. Karlovy Vary v současné době nabízí pracovní místa – více informací:

web_MZ

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem Výrobce a dekoratér keramiky.

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Literární a estetická výchova 0 1 1 2
Společenskovědní a ekonomický základ* 1 2 2 5
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 0 0 1
Chemie 1 1 0 2
Základy ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Výtvarná příprava 1 2 2 5
Technické kreslení 0 1 0 1
Technologie* 2 2 2 6
Keramické materiály* 1 1 0 2
Speciální technologie* 0 0 2 2
Odborný výcvik* 15 17,5 17,5 50
Celková hodinová dotace: 30 33,5 32,5 96

*) Předměty, jejichž obsah je součástí závěrečné zkoušky

Uplatnění absolventa

Výrobce a dekoratér keramiky má odborné dovednosti a kompetence pro práce v jakékoliv keramické výrobě včetně výroby porcelánu. Úspěšné zvládnutí učebního oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se adaptovat na běžné pracovní keramické činnosti při častých změnách výroby. Žáci v prvním ročníku prochází všemi základními praktickými technologiemi výroby a dekorace keramiky. Od druhého ročníku si volí jedno ze čtyř odborných zaměření. Absolventi podle svého zaměření vykonávají činnosti v celém procesu příslušné keramické výroby na ručních pracovištích i strojních zařízeních – výrobních linkách. Uplatní se v pracovních pozicích keramik, keramik modelář, dekoratér keramiky.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o ukončení vzdělávání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční