Oděvní design

O oboru / Galerie prací / Učební plán / Uplatnění absolventa

Počínaje zářím 2013 nováček mezi uměleckými obory na naší škole, z kategorie Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba. Žáci se naučí mnohé z „ krejčoviny“, ale zároveň rozvíjejí svou fantazii různými výtvarnými technikami včetně prostorových. Ve výtvarné přípravě a navrhování poznají a osvojí si výtvarné „ řemeslo „ z různých úhlů. Pracují nejen se základními prostředky, jakými jsou tužka, barvy, jehla a nůžky, ale naučí se výtvarný materiál používat zajímavým a netradičním způsobem. Tento obor připraví výtvarně technické pracovníky schopné navrhovat i zhotovovat oděvy a doplňky, využívat výpočetní techniku a fotografii při uměleckých činnostech. Poznat v souvislostech historii a vývoj oděvu, jeho varianty a nepřeberné možnosti včetně doplňků. Získat vědomosti a schopnosti, které mohou z „ módy „ později přerůst v realizace pro divadlo, film, televizi a reklamu. Zajímavá a důležitá je i možnost spolupráce se žáky ostatních výtvarných oborů školy na společných projektech a přehlídkách. Nedílnou součástí výuky jsou praktická cvičení, kdy na základě teoretických znalostí realizují žáci své nápady, výtvarné návrhy a řemeslně je zpracovávají do výsledných modelů nebo objektů.

Galerie prací

Ukázky prací najdete ZDE

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1. roč. 2 .roč. 3. roč. 4. roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura* 4 4 4 4 16
Anglický jazyk* 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 0 6
Seminář z anglického jazyka* 0 0 2 2 4
Společenskovědní a ekonomický základ 2 2 2 1 7
Dějepis 2 1 0 0 3
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 1 0 0 0 1
Chemie 1 0 0 0 1
Biologie 1 0 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 0 0 2 4
Dějiny výtvarné kultury* 0 3 3 3 9
Výtvarná příprava 4 4 0 0 8
Figurální kresba 0 0 3 3 6
Umělecká prezentace 0 2 0 0 2
Technologie* 2 1 2 2 7
Textilní materiály* 1 1 0 1 3
Konstrukce oděvů* 2 2 2 2 8
Navrhování* 0 2 4 4 10
Modelování oděvů* 1 1 1 1 4
Praktická cvičení* 6 8 8 6 28
Celková hodinová dotace: 39 40 38 36 153

*) Předměty, jejichž obsah je součástí maturitní zkoušky

 

Uplatnění absolventa

Absolvent je schopen samostatné tvůrčí činnosti v oblasti komerční i volné tvorby. Může působit na různých pozicích v designérských týmech podniků, reklamních agentur, v médiích aj. Je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí nebo technickoorganizační pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu především v oblasti navrhování a realizace oděvních modelů v oděvních firmách a živnostech, případně v navrhování a tvorbě historických a scénických kostýmů pro divadlo, film, televizi apod. Další možností uplatnění je oblast propagace produktů firem vyrábějících oděvy nebo obchodujících s oděvy, kde může pracovat jako výtvarník návrhů propagačních materiálů. Svých znalostí a dovedností může využívat i v osobním poradenství se zaměřením na stylistiku a práci se zákazníkem, při realizaci oděvu v modelových salonech a oděvních firmách na národní i mezinárodní úrovni. Uplatnění nalezne rovněž při vizuálním a propagačním zajišťování módních přehlídek a propagačních akcí. Kromě toho je schopen realizovat se samostatně jako samostatně podnikající řemeslný subjekt v rámci vlastní firmy. Po složení maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí ke studiu na VOŠ nebo VŠ odpovídajícího zaměření.

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent oboru může pokračovat ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách.