Design skla

Profil absolventa

Absolvent oboru Design skla ovládá základy výtvarné užité tvorby, samostatně vytvoří a následně představí svůj vlastní návrh tvaru nebo dekorace skleněného výrobku. Při jeho realizaci je schopen samostatně experimentovat při řešení jednotlivých úkolů tradičními i novými technologickými postupy. Důraz je kladen na řemeslnou zručnost a použití vhodných materiálů a strojního zařízení. Žáci jsou během studia vedeni také k tomu, aby byli schopni efektivně organizovat svou práci a jejich výsledný návrh byl technologicky realizovatelný i ekonomicky schopný zavedení do reálné výroby sklářského podniku.

Absolvent se uplatní jako designér i realizátor náročných skleněných výrobků ve výtvarných ateliérech a dílnách sklářských firem různé velikosti. Jedná se zejména o tvůrčí činnosti v oboru tvarování a broušení skla v kombinaci s různými rafinačními technikami (malování, rytí, pískování skla). Uplatnit se může rovněž v rámci technické přípravy výroby a jako vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast uměleckořemeslné a průmyslové výroby.

Partnerskou sklárnou školy je firma Moser, a.s. Karlovy Vary. Ta poskytuje vlastní prostory ke vzorování žákovských návrhů i k následnému praktickému vyučování. Žáci tohoto oboru během studia prochází všemi výrobními procesy sklárny Moser.

Přirozeně se také absolventům nabízí možnost pokračovat ve svém zaměření jako zaměstnanci sklárny s plným využitím svého talentu. Z pohledu sklárny Moser je spolupráce se žáky významná a tradiční. Inovace patří do pravidelných výstupů sklárny. Absolventi studijního programu tak mají možnost najít uplatnění buď ve vývojových projektech sklárny, nebo v její běžné výrobě, která svými vysokými nároky splňuje standardy uměleckého řemesla s vysokou přidanou hodnotou.

Studium je čtyřleté denní, ukončené maturitní zkouškou.

Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách různého uměleckého zaměření.

Galerie prací:

Ukázky prací najdete zde 

 

Učební plán:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura* 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 2 0 6
Seminář z anglického jazyka 0 0 2 2 4
Společenskovědní a ekonomický základ 2 2 2 1 7
Dějepis 2 1 0 0 3
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 1 0 0 0 1
Chemie 1 0 0 0 1
Biologie 1 0 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Dějiny výtvarné kultury* 0 3 3 3 9
Výtvarná příprava 4 4 0 0 8
Figurální kresba 0 0 3 3 6
Písmo 1 0 0 0 1
Počítačová grafika 0 2 0 0 2
3D modelování 0 0 2 0 2
Základy fotografování 0 2 0 0 2
Odborné kreslení 1 0 0 0 1
Technologie* 2 2 2 2 8
Speciální technologie * 0 0 0 2 2
Navrhování 0 0 7 7 14
Praktická cvičení 8 8 8 8 32
Celková hodinová dotace: 39 39 40 37 155

*) Předměty, jejichž obsah je součástí maturitní zkoušky.