Design keramiky a porcelánu

O oboru / Galerie prací / Učební plán / Uplatnění absolventa

Již od roku 1923 je studium na škole zaměřeno především na výtvarné zpracování nejušlechtilejší keramické hmoty – porcelánu. Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou sleduje především zvládnutí výtvarných a řemeslných dovedností, takže těžiště výuky spočívá v umělecky zaměřených a dílenských předmětech. Součástí maturitní zkoušky je závěrečná práce a její obhajoba.
Smyslem studia a jeho výhodou je zvládnutí celého procesu vzniku porcelánového výrobku. U vlastního navrhování designu porcelánu se postupuje od jednoduchých úkolů v prvním ročníku ke složitým osobitým realizacím v maturitní práci. Ve výuce je kladen důraz jak na kolektivní, tak i na individuální přístup k jednotlivým žákům. Žáci si rozvíjejí estetické cítění a výtvarné myšlení. Vytvářejí si nový pohled na funkci a funkčnost předmětu v kontextu s okolním světem současného umění a designu. Porcelán se pak stává prostředkem k sebevyjádření a objevení osobitého tvůrčího potenciálu.
V přípravných výtvarných předmětech se žáci seznamují se základními výrazovými prostředky kresby (linie, plocha, světlo a stín, zákonitosti perspektivy apod.) Postupně zvládají kresbu zátiší, figury a portrétu.

U zaměření modelářství (design porcelánu) je důležitou součástí výuky studium plastických a prostorových tvarů, vyjádření prostoru na ploše, studie přírodních tvarů, geometrických těles, kopie podle zvířecích a figurálních předloh. Ve vyšších ročnících se žáci zabývají plastickými studiemi figury, modelováním portrétu a zákonitostmi reliéfu.

Žáci zaměření zdobení (dekorace porcelánu) zpracovávají vlastní návrhy designu dekorů průmyslových tvarů, ale i volných solitérních kusů. Pracují s barvou a tvarem linií, vzájemnými barevnými vztahy a používají výjimečné materiály, jako jsou podglazurové sole, kobalt, zlato a platina.

Přijetí na tento obor je podmíněno úspěšným složením talentové zkoušky. Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž součástí je závěrečná práce a její obhajoba. Dokladem o ukončeném vzdělání je maturitní vysvědčení.

Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Design keramiky a porcelánu.

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde 

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura* 4 4 4 4 16
Anglický jazyk* 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 0 6
Seminář z anglického jazyka* 0 0 2 2 4
Společenskovědní a ekonomický základ 2 2 2 1 7
Dějepis* 2 1 0 0 3
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 1 0 0 0 1
Chemie 1 0 0 0 1
Biologie 1 0 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Dějiny výtvarné kultury* 0 3 3 3 9
Přípravné kreslení 2 2 0 0 4
Přípravné modelování 2 2 0 0 4
Přípravné dekorování 0 2 0 0 2
Písmo 1 0 0 0 1
Počítačová grafika 0 2 0 0 2
3D modelování 0 0 2 0 2
Odborné kreslení 1 0 0 0 1
Technologie* 2 2 2 2 8
Speciální technologie modelářství* 0 0 1 0 1
Speciální technologie dekorování* 0 0 1 0 1
Návrhové kreslení 0 0 2 2 4
Návrhové modelování* 0 0 3 3 6
Návrhové dekorování* 0 0 2 2 4
Praktická cvičení ve vytváření 2 2 0 0 4
Praktická cvičení v modelářství* 5 5 7 9 26
Praktická cvičení v dekorování* 0 2 2 4 8
Celková hodinová dotace: 38 40 40 37 155

*) Předměty, jejichž obsah je součástí maturitní zkoušky

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa vyplývá z celkového pojetí výuky daného oboru. Vzdělávání v tohoto oboru je zakotveno na třech základních pilířích – výuce všeobecných předmětů, předmětů uměleckých a praktických cvičení. Na těchto základech může absolvent budovat svůj další profesní rozvoj. Kromě možnosti studovat dále na jakékoli vysoké škole či VOŠ pak, díky své umělecko-řemeslné profilaci, je připraven věnovat se navrhování (designu) a realizaci užitkové i dekorativní keramiky a porcelánu včetně technické přípravy výroby, organizace a řízení v této oblasti či spolupráci s profesionálními výtvarníky. Kromě toho je schopen realizovat se jako samostatně podnikající řemeslný subjekt v rámci vlastní firmy. Absolvent je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí pracovník při realizaci modelů, hlavních forem a rozmnožovacích zařízení z klasických i moderních materiálů. Zvládá technologii přípravy hmot, postupy při vytváření a výpalu porcelánových výrobků až po finální zpracování. Uplatní se též jako návrhář dekorů keramických a porcelánových výrobků. Je schopen realizace dekorů různými dekoračními technikami a technologiemi, nebo pracuje ve výrobních závodech jako technicko-organizační pracovník.

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvent oboru může pokračovat ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách.