Rašovické skály

Ve dnech 27. – 28. 4. 2021 absolvovali ekologové  tříd ACE3 (27. 4.

2021) a ACE4 (28. 4. 2021) terénní výuku v rámci předmětů Speciální botanika, Geologie a Monitoring životního prostředí. Jako destinace byla zvolena národní přírodní památka Rašovické skály nedaleko Klášterce nad Ohří, která je mimořádnou lokalitou z hlediska botaniky i geologie. Účast byla mimořádná  – ACE3 100%, ACE4 – 64%, počasí bylo slušné a podařilo se pozorovat řadu zvláště chráněných druhů i biotopů (čáp černý, koniklec otevřený, jarní aspekt v dubohabřině a bučině). Kromě rozšíření odborných znalostí přinesla akce i možnost opětovného setkání a socializace. Vzhledem ke značnému převýšení se dá „výuka“ považovat i za určitou náhradu v současnosti všem chybějící tělesné výchovy.

Zpracovala: Ing. Radka Musilová, Ph.D.