Přírodovědný kurz

Ve dnech 9. – 14. 6. 2024 absolvovali ekologové tříd ACE1, ACE2 a ACE3 přírodovědný kurz pod vedením Ing. Radky Musilové, Ph.D, Mgr. Pavlíny Gulevičové a Ing. Hany Konečné.  

Smyslem přírodovědného kurzu je studentům ekologie zajistit terénní cvičení, které rozšíří jejich znalosti a zlepší jejich orientaci v terénu a dovednosti nezbytné pro ekology (odchyt živočichů různými metodami, determinace rostlin). Stejně jako v minulém roce se nám letos díky kolegyni Haně Konečné podařilo do akce zapojit i školní auto, které nám usnadnilo převoz terénních pomůcek (síťky, pasti, holínky), techniky (projektor, plátno) i odborné literatury. Zvolenou destinací se stalo CHKO Třeboňsko, a žáci tak měli možnost poznat region odlišný po biogeografické i kulturní stránce, ve srovnání s předchozími ročníky kurzu.

Z přírodovědného hlediska se jedná o významnou a cennou oblast. Jedná se zároveň o krajinu, kterou výrazně formoval člověk, zejména výstavbou rybníků a osázením jejich hrází duby. Dnes je tato krajina vyder a mořských orlů chráněna i z evropského pohledu jako součást Natury 2000 i jako biosférická rezervace UNESCO a vzorový příklad toho, jak se dá skloubit ochrana přírody a hospodaření lidí v krajině. Za pochopením tohoto jedinečného fenoménu jsme se vypravili hned v pondělí do Třeboně. Zde jsme navštívili dům přírody (expozice, výukový film, pracovní list), dům Štěpánka Netolického (expozice k historii rybníkářství) a botanickou zahradu s výkladem lektorky o specifikách vodních rostlin a ukázkou mnoha druhů našich i exotických vodních rostlin.  

Druhý den jsme se vydali za dalším místním unikátem – pískovnami. Spolu s lektorem jsme prošli několik zrekultivovaných i přírodě ponechaných lokalit, a získali tak možnost porovnání. Viděli jsme mnoho specialistů písčitých podkladů z řad rostlin i živočichů a navštívili písečnou dunu formovanou větrem ve čtvrtohorách. Podobných lokalit máme v ČR opravdu jen několik.  

Středu, odpočinkový den, jsme zahájili přednáškou Dr. Kákony o bouřkách, ze které jsme postupně a nenápadně přešli do tajů kvantové fyziky. Odpoledne jsme vyrazili do Soběslavi na výstavu s názvem „Ptačí stavitelé“ s expozicí preparátů ptáků a jejich hnízd. Čtvrtek byl z hlediska fyzických sil nejnáročnější, neboť jsme se pěšky vydali na 10 km vzdálená Borkovická blata, kde jsme si prošli naučnou stezku a dozvěděli se více o těžbě rašeliny, rekultivaci rašelinišť a významu rašelinišť pro vodní režim a biodiverzitu. Ve večerních hodinách jsme odbornou část zakončili otestováním znalostí ve třech úrovních podle jednotlivých ročníků.

Přírodovědný kurz však neposkytuje jen možnost odborných poznatků, ale také žáky posouvá v jejich sociální komunikaci, vede je k toleranci k druhým a k samostatnosti. Večer jsme se věnovali prezentacím z praxí, procvičování znalostí formou her a soutěží, sportovním i společenským aktivitám, během nichž bylo žákům umožněno navázat přátelství nejen v rámci své třídy, ale též mezi jednotlivými ročníky.