OZNÁMENÍ O DOBĚ, MÍSTĚ, ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ A KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary, příspěvková organizace podle čl. 12 Volebního řádu pro volby do školských rad schváleného usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1190/11/20 ze dne 13. 11. 2020 (dále jen „volební řád“) oznamuje uskutečnění řádných voleb do školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary.

Oznamuje uskutečnění řádných voleb do školské rady střední školy, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy vary Zletilí žáci/studenti mohou volit dne 11. 6. 2021 od 10.30 do 11.30 hodin – osobně ve škole.

Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou volit dne 10. 6. od 8 do 12 hodin – elektronický dotazník.

Pedagogičtí pracovníci mohou volit dne 10. 6. od 8 do 12 hodin – elektronický dotazník.

Školská rada je orgánem školy umožňující účast rodičů, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků a dalších partnerů školy na správě školy. Hlavním úkolem rady je posílení odpovědnosti vzdělávaných, resp. jejich zákonných zástupců za práci školy a zvýšení vlivu veřejnosti na chod a zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

Kandidáty pro volby do rady může ve lhůtě do 31. 5. 2021 navrhovat každý, a to formou listinné podoby opatřené vlastnoručním podpisem na adresu nám. 17. listopadu 710/12, 360 05 Karlovy Vary nebo elektronické podoby se zaručeným elektronickým podpisem na adresu sekretariat@supskv.cz. Na návrhy podané po této lhůtě nebude brán zřetel.

Návrh musí obsahovat

a) název školy,

b) jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů,

c) jméno, příp. jména a příjmení kandidátů, datum narození a obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.

K návrhu musí být přiloženo podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti ve smyslu volebního řádu, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

Rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí návrhu a seznam kandidátů budou vyvěšeny od 2. 6. 2021 na vývěsce školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Oprávněni volit členy rady jsou zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci školy. Hlasovací právo za nezletilého žáka vykonává pouze jeden z jeho zákonných zástupců.

Volby budou probíhat formou: prezenčně i distančně

Hlasování bude probíhat formou: zletilí žáci osobně ve škole, zákonní zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci online.