Užitá fotografie a média

Ve školním roce 2008/2009 byl poprvé otevřen nový obor Užitá fotografie. Tento obor rozšiřuje nabídku studia vizuální kultury společnosti, jejíž úroveň by měli absolventi pomáhat zlepšovat.
Žáci během studia poznají nejen techniku klasické fotografie, ale věnují se i ateliérové fotografii, dokumentu, reportáži, krajinářské tvorbě apod. Zvládají také práci v temné komoře. Těžiště studia je v poznání moderních digitálních technologií včetně počítačových úprav. Práce s fotografickým obrazem je ve finálních úpravách spojena také s prací s textem a grafickou úpravou. V tomto ohledu je výhodná úzká spolupráce s oborem grafický design, který se na naší škole také studuje.

Přijetí na tento obor je podmíněno úspěšným složením talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a dějepisu.

Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou, jejíž součástí je praktická zkouška.  Dokladem o ukončeném vzdělání je maturitní vysvědčení.

Od školního roku 2009/2010 probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu Užitá fotografie a média.

Absolvent oboru užitá fotografie a média se uplatní v široké oblasti výtvarné fotografické tvorby – zejména ve fotografických ateliérech, v DTP studiích, reklamních agenturách, filmových a televizních studiích. Může se rovněž uplatnit např. v redakcích periodik (reportér, editor, art direktor), nakladatelstvích, ve vědeckých a výzkumných ústavech v oborech vědecké a technické fotografie nebo jako samostatný fotograf výtvarník.

Absolvent oboru může pokračovat ve studiu na vyšších odborných či vysokých školách.

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura 4 4 4 4 16
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 2 2 2 0 6
Seminář z anglického jazyka 0 0 2 2 4
Společenskovědní a ekonomický základ 2 2 2 1 7
Dějepis 2 1 0 0 3
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 1 2 0 0 3
Chemie 1 1 0 0 2
Biologie 1 0 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Dějiny výtvarné kultury 0 3 3 4 10
Výtvarná příprava 4 4 0 0 8
Figurální kresba 0 0 3 3 6
Písmo 2 0 0 0 2
Počítačová grafika 2 2 0 0 4
Multimediální tvorba 0 0 6 6 12
Technologie 1 2 1 2 6
Teorie a vývoj fotografie 0 0 2 2 4
Praktická cvičení 6 7 7 7 27
Prezentace a marketing 0 0 2 0 2
Celková hodinová dotace: 38 39 39 36 152