Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Studium tohoto oboru připravuje žáky pro kvalitní řemeslnou práci v oblasti sklářské výroby jak v zaměstnanecké, tak i v podnikatelské sféře. Žáci se seznamují se základními vlastnostmi skla, jeho tavením, tvarováním i zušlechťováním. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu s názvem Sklář.Praktická výuka probíhá ve sklárně MOSER, a.s., která vyrábí luxusní bezolovnaté křišťálové sklo tradičními technikami ručního zpracování. Sklárna po vyučení nabízí všem žákům okamžitou pracovní nabídku s náborovým příspěvkem a možností ubytování.

Pro přijetí ke studiu je nutné splnit podmínky zdravotní způsobilosti v daném oboru vzdělávání a úspěšné ukončení základního vzdělávání. Žáci jsou přijímáni bez přijímací zkoušky na základě vysvědčení ze základní školy a úspěchů v předmětových soutěžích.

Absolventi zaměření foukač (pro duté a lisované sklo) získávají základní foukačské dovednosti v ruční výrobě užitkového a dekoračního skla. Jsou schopni samostatné práce ve sklářské dílně i spolupráce na novém výrobku s renomovanými výtvarníky.
V zaměření brusič žáci nacházejí uplatnění v různých typech brusičských činností od prvotního opracování výrobku přes broušení jednoduchých tvarů po náročnější dekorativní broušení. Toto zaměření má dvě varianty – pro kuličskou práci a pro hranařskou práci. Rozdíl mezi nimi je ve zpracovávaných dekorech, použitých strojích, materiálu a způsobu práce.

Na zaměření jsou žáci rozdělování už v 1.ročníku po cca 1 měsíci na odborném výcviku po konzultaci s instruktory.

Úspěšné zvládnutí učebního oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent prokázal schopnost rychle se adaptovat na běžné pracovní činnosti při častých změnách výroby.

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Sklárna MOSER, a.s. informuje:

Nabízíme možnost pracovního uplatnění absolventů učebního oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla v zaměřeních Foukač a Brusič. Praktická výuka probíhá přímo ve sklárně MOSER, a.s. v Karlových Varech pod vedením zkušených odborníků z praxe.

 Po dobu školní docházky mají žáci:

 • ochranné oděvy a pracovní pomůcky zdarma
 • na začátku každého školního roku příspěvek 1000 Kč na školní pomůcky (po předložení dokladu o zaplacení)
 • obědy za 19 Kč (žáci si platí obědy při odběru jídla, jídlo se objednává a odhlašuje předem, nejpozději v daný den do 6:55 hodin
 • v průběhu školní docházky možnost přivýdělku ve sklárně již od prvního ročníku (žáci jsou upřednostňováni před ostatními brigádníky)
 • stipendium 500-700 Kč měsíčně od 2. pololetí 1. ročníku při splnění podmínek (90% docházka na odborný výcvik, všechna absence omluvená, unámka z odborného výcviku max. 2)
 • žáci dostávají vánoční dárky od sklárny stejně jako zaměstnanci
 • možnost účasti na akcích sklárny (exkurze, soutěže, setkání zaměstnanců)
 • produktivní činnost v průběhu odborné přípravy je placena dle platné legislativy a pravidel MOSER, a.s.
 • po absolvování studia jistota zaměstnání ve sklárně MOSER, a.s.

Než se rozhodnete

 • navštivte sklárnu MOSER, a.s. kdykoli s rodičem nebo výchovným poradcem – ukážeme vám detailně, co obnáší řemeslo sklář – foukač a brusič skla
 • návštěvu si předem domluvte telefonicky na personálním úseku sklárny (paní Dana Delinčáková, tel.: 353 416 127)

Galerie prací

Ukázky prací najdete zde

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Počet týdenních vyučovacích hodin: Celkový počet hodin týdně za vzdělávání
1. roč. 2 .roč. 3. roč.
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk 1 1 1 3
Anglický jazyk 2 2 2 6
Literární a estetická výchova 0 1 1 2
Společenskovědní a ekonomický základ* 1 2 2 5
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 0 0 1
Chemie 1 1 0 2
Základy ekologie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Výtvarná příprava 1 2 2 5
Technické kreslení 0 1 0 1
Technologie* 3 3 3 9
Dějiny oboru* 0 0 1 1
Odborný výcvik* 15 17,5 17,5 50
Celková hodinová dotace: 31,5 33 31,5 96

Pozn. V předmětech označených * se vyučuje učivo, které je součástí závěrečné zkoušky.