Objevování „měsíční“ krajiny

Jedním z témat, kterých se při výuce dotýkáme, je ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin. Jedná se o poměrně mladou problematiku, kterou se intenzivně zabývá tzv. ekologie obnovy (restoration ecology) a v našem regionu je to téma obzvláště aktuální. Těžba uhlí a dalších surovin zde zanechala hlubokou stopu v podobě různých výsypek, lomů a dalších narušených stanovišť. Z pohledu přírodovědce nemusí být těžbou dotčená území jen nezajímavou „měsíční“ krajinou. Pro řadu zajímavých a vzácných druhů rostlin a živočichů jsou unikátním biotopem, umožňujícím jejich přetrvávání v kulturní krajině. Se žáky třetího ročníku jsme se v červnu vypravili do okolí lomu v Jimlíkově s cílem pozorovat břehuli říční (Riparia riparia), ropuchu krátkonohou (Bufo calamita) a rozmanité biotopy v okolí stále aktivního těžebního prostoru. Pestrost zdejších biotopů je patrná z přiložené fotodokumentace jednoho z účastníků exkurze, Vojtěcha Přiklopila.

Foto: Vojtěch Přiklopil