Výchovná poradkyně

  • Nabízím pomoc žákům, kteří mají nějaké speciální vzdělávací potřeby (spolupracuji s učiteli na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, seznamuji učitele s výsledky poradenských šetření, vedu databázi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
  • Jsem odbornou podporou při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro žáky, jejich rodiče i pedagogický sbor.
  • Mé pozornosti neuniká ani práce se žáky mimořádně nadanými.
  • Řeším vzdělávací potřeby žáků a tak jsem i kontaktní osobou pro školská poradenská zařízení. Pokud se žáci chystají na vyšetření do poradny a kontaktují mě, připravím jim podklady pro vyšetření (včetně vyšetření pro úpravu maturitní zkoušky – zde jsou podklady od školy povinné).
  • Pracuji také se žáky, jejichž problémy ve vzdělávání pramení i z jiných než speciálně vzdělávacích potřeb (např. kázeňské problémy, časté zapomínání a z toho pramenící neplnění povinností, záškoláctví apod.).
  • Úzce spolupracuji se školní psycholožkou, se školní metodičkou prevence, s kariérní poradkyní a s třídními učiteli.
  • Jsem zde proto, abych vyslechla problémy a potřeby žáků, zákonných zástupců i pedagogického sboru a hledala společně s nimi řešení. V době nepřítomnosti školní psycholožky na pracovišti přebírám některé z jejích kompetencí.
  • Spolu s vedením školy zajišťuji spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR, krizovým centrem a jinými odbornými pracovišti