Primární preventivní program

Konzultační hodiny: úterý 8:50 – 9:35
                                          čtvrtek: 12:25 – 13:10

(Kabinet č.15, číslo dveří 89 – 1.patro vlevo)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

 1. Co je minimální preventivní program?

Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT č.j.: 20 006/2007-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus.

Cílem minimálního preventivního programu je vychovávat žáky tak, aby se na základě dostupných informací byli schopni sami rozhodnout, co je v konkrétní situaci nejlepší pro jejich zdraví, životní styl a další život. Naší snahou je nabízet žákům dostatečné alternativy na využití volného času, formovat v nich pozitivní charakterové vlastnosti, rozvíjet schopnost vcítit se do druhých. V současné době se naše země stává multikulturní společností, proto je také důležité učit studenty chápat a tolerovat odlišnosti jiných, umět pomoc nabídnout, ale také ji v závažných situacích umět přijmout.

Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence. Ten koordinuje práci jednotlivých učitelů i externích spolupracovníků.

V žádném případě nejsme schopni žádného z těchto cílů dosáhnout samostatně, proto velkou prioritou je navázání důkladné a fungující spolupráce s rodiči.

2. Cíle Minimálního preventivního programu

V oblasti primární prevence: jedná se o veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření

 • Zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně-patologickým jevům (záškoláctví, šikana, násilí, divácké násilí, kriminalita, delikvence, vandalismus, závislost na politickém a náboženském extremismu, poruchy  příjmu  potravy,  užívání  návykových  látek, homofobie, netolismus –  virtuální  drogy  a  gambling –   patologické hráčství)
 • Vytváření pozitivních postojů vůči sobě i vůči ostatním (dobrovolnické aktivity)
 • Zlepšení komunikace mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a pedagogy
 • Výchova proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
 • Šíření myšlenky dobrovolnictví, jako možnosti hodnotného trávení volného času žáků

 V oblasti sekundární prevence: jedná se o předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování, včasnou intervenci, poradenství a léčení

 • Poradenská činnost na škole – výchovný poradce, metodik prevence
 • Realizace vrstevnického programu
 • Spolupráce s lékaři, psychology, Policií ČR, ÚP, MP, PPP, zástupci Člověk v tísni

 Plnění programu probíhá ve třech intervenčních rovinách:

Pedagogičtí pracovníci

 • Podpora dalšího vzdělávání – semináře a přednášky s pedagogicko-psychologickou tématikou
 • Poskytnutí informačních a propagačních materiálů od výchovné poradkyně a metodika prevence
 • Poskytnutí metodické pomoci při začleňování problematiky prevence do výuky (metodik prevence)
 • Poskytnutí pomoci při diagnostice třídy a řešení případných problémů (výchovný poradce)

 Rodiče, zákonní zástupci žáků

 • Prohlubování spolupráce se školou (informovanost rodičů – kontakt s TU, konzultační hodiny vyučujících,  Den otevřených dveří)
 • Spolupráce se školskou radou
 • Poskytnout rodičům adresy a kontakty – viz Příloha č. 1 – Užitečné kontakty a důležitá telefonní čísla
 • Ve spolupráci s ostatními odbornými pracovišti poskytnout rodičům pomoc při řešení výchovně – vzdělávacích problémů žáků

Žáci

 • Zvyšovat toleranci, respektování se
 • Zapojení žáků v rámci preventivní péče
 • Vštěpovat zásady zdravé kritiky a sebekritiky
 • Působit na rozvoj morálních vlastností žáků
 • Pomoci žákům vybudovat si zdravý hodnotový systém

3. Metody práce

Metody dosažení cíle jsou voleny s ohledem na tradici školy a v návaznosti na práci metodika prevence v uplynulých letech.

S ohledem na komplexní rozvoj osobnosti žáka je žádoucí, aby prevence zasahovala do nejširšího spektra vyučovaných předmětů, s důrazem na předměty společenskovědní (občanská nauka, základy společenských věd, ekonomie, dějepis, třídnické hodiny).  Neopomenutelnou součástí je také individuální přístup k žákůmnabídka poradenské a konzultační činnosti (metodik prevence, výchovný poradce).

Z hlediska dalšího vzdělávání je nutné zajištění účasti výchovného poradce, metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků na odborných seminářích, akreditovaných kurzech, přednáškách k problematice zdravého životního stylu, šikanování, závislosti a dalších sociálně patologických jevů.

Aktivity, jimiž dále lze dosáhnout vytyčených cílů:

 • Besedy a diskuse s odborníky (Policie ČR, MP aj.)
 • Aktivní účast žáků na charitativních akcích (Tříkrálová sbírka, Bílá pastelka, Sluníčkový den aj.)
 • Účast žáků na sportovních soutěžích
 • Účast žáků prvních ročníků na adaptačním pobytu
 • Účast žáků na kulturních a vzdělávacích akcích
 • Informační tabule, obsahující tematicky zaměřené informace pro žáky, důležité kontakty a aktuální informace
 • Pravidelné návštěvy azylových center ( centrum pro matku a dítě,

  nízkoprahové centrum pro bezdomovce)

 • Burza odívání (pomoc pro klienty Diecézní charity Plzeň)
 • Sběr víček pro postiženého Honzíka.

 

Příloha č. 1

Užitečné kontakty a důležitá telefonní čísla:

Krajský úřad Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, tel.: 354 222 300

K- centrum Karlovy Vary, Krále Jiřího 38, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 222 742,

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, Lidická 38, K.Vary, tel.: 353 176 511

Speciálně – pedagogické centrum Karlovy Vary, Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary,

 tel.: 353 549 172

Útočiště, o.s. – pomoc drogové závislosti – kontaktní centrum, Nám. Míru 39, 357 35

Chodov, tel.: 352 667 227

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, detoxikace a léčba alkoholové závislosti,

tel.: 380 739 131

Linka bezpečí – bezplatná, tel.: 116 111

Modrá linka, linka důvěry pro děti a mládež (denně 9.00 – 21.00 hod), tel.: 549 241 010

Bílý kruh bezpečí – poradna, Husova 11, 301 35 Plzeň, tel.: 377 637 695

Farní charita Karlovy Vary, Svobodova 743/12, 360 17 Karlovy Vary, tel.: 353 434 211

Dětské krizové centrum, tel.: 241 484 149

Internetová poradna: monika.fojtachova@ub.cz

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697, linka@mcssp.cz