ENVIROPROJEKT

Ve dnech 21 – 23. 9. 2020 absolvovali žáci třídy ACE2 tzv. ENVIROPROJEKT pod vedením čtyřčlenného týmu pedagogů ekologických a chemických předmětů naší školy. V úterý se k enviroprojektu připojili ekologové ze třídy ACE3 a ve středu pak ekologové třídy ACE4.

Smyslem projektu bylo studentům oborů chemie a ekologie ukázat, co mají obory společného a jak jsou si příbuzné. V pondělí jsme se věnovali kvalitě vody a provedli jsme jak analýzu laboratorní, tak terénní (stanovení kvality vody podle přítomnosti vodních organismů) a výsledky jsme následně porovnali. V úterý jsme se v podobném duchu věnovali kvalitě půdy, kdy jsme kromě přímé laboratorní analýzy usuzovali na vlastnosti půdy podle přítomnosti rostlinných druhů. Poslední den projektu jsme vyrazili na exkurzi do národní přírodní památky Erika na Sokolovsku, která je zcela unikátní z pohledu geologického i přírodovědného. Zde pak studenti ve čtyřech skupinách vypracovávali zadané úkoly z témat – geologie, botanika, hydrologie, entomologie a zoologie.

Již z přiložených fotografií je patrné, že žáci (ani pedagogové) se v žádném případě nenudili. V týmech sestavených tak, aby se v každé skupince nacházel vždy alespoň jeden ekolog a jeden chemik, se žáci aktivně zhostili řešení zadaných úkolů a leckdy čelili opravdovým výzvám (např. při odběru reprezentativního vzorku vody). Počasí sice bylo na tuto roční dobu nadprůměrné, na koupání to však již opravdu nebylo. Kromě přínosu po vědomostní stránce, měl tak projekt význam i po stránce sociální. Cenné jsou i zkušenosti získané pobytem v terénu, např. odchyt motýla nebo vážky není zdaleka tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát nezasvěcenému pozorovateli.

Akci lze celkově zhodnotit jako velmi zdařilou. Všichni si z ní odnášíme nezapomenutelné zážitky, které jsou umocněny stávající situací, kdy nevíme, jak dlouho ještě budeme chodit do školy ….

Odběr reprezentativního vzorku vody může vzdáleně připomínat pohádku „O veliké řepě“

Odběr vzorků na půdě botanické zahrady v Dalovicích byl letos obohacen o výklad Ing. Martina Lípy o historii a poslání zdejší botanické zahrady.

Smyslem tohoto úkolu bylo stanovení zrnitosti půdy, kdy se žáci snažili z mokré hlíny vytvarovat tenký váleček. Nechť každý posoudí sám, jak se to zadařilo tomuto týmu.

Nedílnou součástí projektu byla analytická práce v chemické laboratoři. Stanoveny byly základní vlastnosti v terénu odebrané vody i půdy.

Poslední den projektu měli žáci jedinečnou možnost si vyzkoušet práci v terénu. Zkoumali minulost zdejšího lokality zapsanou v otiscích třetihorních rostlin či se snažili odhalit co a proč roste a žije v tůních a jejich okolí.

Ing. Radka Musilová, Ph.D., vedoucího akce