ENVIROPROJEKT

Ve dnech 15. – 17. 9. 2021 absolvovali žáci třídy ACE2  ENVIROPROJEKT pod vedením týmu pedagogů ekologických a chemických předmětů naší školy.

Smyslem projektu bylo žákům oborů chemie a ekologie ukázat, co mají obory společného,  jak jsou si příbuzné. Ve středu jsme se věnovali kvalitě vody a provedli jsme jak analýzu laboratorní, tak terénní (stanovení kvality vody podle přítomnosti vodních organismů) a výsledky jsme následně porovnali. Ve čtvrtek jsme se v podobném duchu věnovali kvalitě půdy, kdy jsme kromě přímé laboratorní analýzy usuzovali na vlastnosti půdy podle přítomnosti rostlinných druhů. Poslední den projektu jsme vyrazili na exkurzi do pískovny Erika na Sokolovsku, která je zcela unikátní z pohledu geologického i přírodovědného. Zde pak studenti ve čtyřech skupinách vypracovávali zadané úkoly z témat – geologie, botanika, hydrologie, entomologie a zoologie.

Již z přiložených fotografií je patrné, že žáci (ani pedagogové) se v žádném případě nenudili. V týmech sestavených tak, aby se v každé skupince nacházel vždy alespoň jeden ekolog a jeden chemik, se žáci aktivně zhostili řešení zadaných úkolů. Kromě přínosu po vědomostní stránce měl tak projekt význam i po stránce sociální. Cenné jsou i zkušenosti získané pobytem v terénu, např. odchyt obojživelníka, motýla nebo vážky není zdaleka tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát nezasvěcenému pozorovateli.

Akci lze celkově zhodnotit jako velmi zdařilou a všichni si z ní odnášíme nezapomenutelné zážitky

Ing. Radka Musilová, Ph.D., vedoucí akce

Práce s půdou při stanovení její zrnitosti. Úkol zněl jasně: vytvarovat kuličku nebo váleček. Provedení bylo velmi rozmanité a kreativní.