Projekt Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

  • Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji
  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823
  • Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Prioritní osa. 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
  • Trvání projektu: od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 (36 měsíců)
  • Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace je partner s finančním příspěvkem
  • Příspěvek školy: 857 466,00 Kč
  • Rozpočet projektu celkem: 98 521 761,83 Kč

Projekt podporuje intervence naplánované v KAP 2 vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání v kraji. Největší důraz je kladen na aktivity na podporu pedagogických pracovníků a managementu škol, aktivity škol v polytechnickém vzdělávání a čtenářské a matematické gramotnosti. Dalším důležitým aspektem projektu je síťování mezi subjekty vzdělávání, kariérové poradenství a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd