Chemici na exkurzi v ČOV

V pátek 6. ledna 2023 navštívili chemici třídy ACE3 čistírnu odpadních vod v Karlových Varech. Cílem akce bylo propojit již nabyté teoretické znalosti z chemické technologie s praxí v reálném provozu ČOV.

Průvodce žáky seznámil s celým komplexem a jednotlivými fázemi čištění odpadní vody. První fází je mechanické čištění. Zde se odstraňují hrubé nečistoty a jemnější nerozpuštěné látky. Nedílnou součástí vybavení jsou česle, lapáky písku a usazovací nádrže. Dále voda putuje na biologickou jednotku. Zde se odstraňují organické látky pomocí směsi mikroorganismů. V této ČOV probíhají 2 procesy biologického čištění, nejprve anaerobní denitrifikace a následně aerobní nitrifikace. Dusíkaté látky se tak přeměňují až na plynný dusík a organické sloučeniny na CO2.

Protože odpadní voda je zatížena velkým množstvím fosforu, odstraňuje se v ČOV chemicky pomocí roztoků železitých či hlinitých solí. Poslední etapou čištění jsou dosazovací nádrže, zde sedimentuje nejjemnější kal a přečištěná voda putuje do vodního toku. Součástí ČOV je také kalová jednotka, kde se zahušťuje (flotací), homogenizuje, hygienizuje, stabilizuje a suší kal.

Velmi děkujeme vstřícnému přístupu zaměstnanců ČOV a těšíme se opět za rok.

PS: Vlhčené ubrousky do WC nikdy nevhazujeme!

Zpracovala: Ing. Mgr. Jana Bourová