Adaptační kurzy prvních ročníků

Školní psycholožka spolu s výchovnou poradkyní zrealizovaly adaptační kurzy pro žáky GF1, OKS1 a ACE1 v Hotelu Malamut v Nových Hamrech.

Adaptačního kurzu se spolu se svou třídou vždy účastnili i třídní učitelé.

Se žáky byly realizovány aktivity, jejichž cílem bylo seznámení žáků, vzájemné poznávání,  nastartování spolupráce a podpora koheze třídního kolektivu, a v neposlední řadě rozvoj vzájemné důvěry, tolerance a respektu. Důraz byl také kladen na pravidla a hranice a jejich respektování.

V rámci adaptačního kurzu byli žáci seznámeni se školním poradenským pracovištěm a jednotlivě pak s náplní práce školního psychologa a výchovného poradce. Žáci byli vyzváni se neobávat nás navštívit jak s problémy ve vzdělávání, tak s potížemi osobního či interpersonálního charakteru.

Mgr. D. Bosman a Mgr. I. Štulířová