Přijímací řízení do uměleckých oborů

idea-1876659_1920

1         Záměr počtu přijímaných žáků

Kód oboru Název oboru Počet přijímaných žáků
82-41-M/02 Užitá fotografie a média 14
82-41-M/05 Grafický design 14
82-41-M/07 Oděvní design 12
82-41-M/12 Design keramiky a porcelánu 8
82-41-M/13 Design skla 6

2         Odevzdání přihlášky 

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu odevzdat osobně v sekretariátu školy nebo poslat doporučeně prostřednictvím České pošty na adresu školy.

Termín odevzdání přihlášky je do 30. listopadu 2018.

 

3         Náležitosti přihlášky

Uchazeč: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, popř. adresa pro doručování, kód a obor vzdělání, hodnocení ze všech předmětů za 2. pololetí předposledního ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 7. ročník) a za 2. pololetí posledního ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. ročník), razítko základní školy, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, podpis

Zákonný zástupce: jméno, příjmení, telefonní spojení, emailová adresa, datum narození, podpis

K přihlášce přiložte: diplomy ze soutěží, olympiád apod.

Po přijetí přihlášky bude uchazeči zaslána pozvánka k talentové a školní přijímací zkoušce.

 

4         Termín talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky

Talentová zkouška a školní přijímací zkouška se bude konat 7. a 8. ledna 2019.

 

5         Pomůcky k talentové zkoušce

5.1       Oděvní design

Pomůcky:

 • Tužka měkká i tvrdá
 • Plastická i obyčejná guma
 • Pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko
 • Černý fix (popisovač), barevné fixy
 • Přírodní uhel, pastelky
 • Barevné papíry, lepidlo, nůžky, paspartovací nůž

Domácí práce:

 1. volné kresby – studie (přírodní motivy, zátiší, figurální motivy) v počtu 10 – 15 kusů
 2. textilní návrhy (návrhy modelů, vzorů, oděvních detailů – např. knoflíková dírka, límec, kapsa) v počtu 3 – 5 kusů

Domácí práce by měly být řádně upraveny!

5.2       Grafický design

Pomůcky:

 • Tužka měkká i tvrdá
 • Pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko
 • Plastická i obyčejná guma
 • Černý fix (popisovač), barevné fixy
 • Přírodní uhel, pastelky
 • Barevné papíry, lepidlo, nůžky, paspartovací nůž

Domácí práce:

 1. volné kresby – studie (přírodní motivy, zátiší, figurální motivy) v počtu 10 – 15 kusů
 2. grafické návrhy (plakáty, knižní přebaly, grafické značky, pozvánky apod.) v počtu 3 – 5 kusů

Domácí práce by měly být řádně upraveny!

5.3       Užitá fotografie a média

Pomůcky:

 • Tužka měkká i tvrdá
 • Pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko
 • Plastická i obyčejná guma
 • Přírodní uhel, pastelky
 • Nůžky, lepidlo, průhledná lepicí páska
 • Kancelářský papír 5 ks, čtvrtka A3 2 ks

Domácí práce:

 1. volné kresby – studie (přírodní motivy, zátiší, figurální motivy) v počtu 10 – 15 kusů
 2. fotografie minimálního formátu 13 x 18 cm v počtu 10 – 15 kusů

Domácí práce by měly být řádně upraveny!

5.4       Design keramiky a porcelánu

Pomůcky:

 • Tužka měkká i tvrdá
 • Pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko
 • Plastická i obyčejná guma
 • Přírodní uhel, suché pastely, barevné křídy
 • Modelovací špachtle, očka (může zapůjčit i škola)

Domácí práce: volné kresby – studie (přírodní motivy, zátiší, figurální motivy) v počtu 10 – 15 kusů, případně plastiky (libovolný materiál) nebo jejich fotografie

Domácí práce by měly být řádně upraveny!

5.5       Design skla

Pomůcky:

 • Tužka měkká i tvrdá
 • Plastická i obyčejná guma
 • Pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko
 • Černý fix (popisovač), barevné fixy
 • Přírodní uhel, pastelky
 • Barevné papíry, lepidlo, nůžky, paspartovací nůž

Domácí práce: volné kresby – studie (přírodní motivy, zátiší, figurální motivy) v počtu 10 – 15 kusů, případně plastiky (libovolný materiál) nebo jejich fotografie

Domácí práce by měly být řádně upraveny!

 

6         Zdravotní způsobilost

U všech pěti oborů je potřeba doložit lékařské potvrzení. Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti jsou pro dané obory uvedeny níže.

6.1       Oděvní design

 1. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 2. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.

6.2       Grafický design

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

6.3       Užitá fotografie a média

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

6.4       Design keramiky a porcelánu

 1. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 2. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických
 3. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 4. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.

6.5       Design skla

1. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybu
2. Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin, vylučující činnosti v riziku vibrací
3. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických
4. Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
5. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činnosti ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.

 

7         Kritéria hodnocení přijímacího řízení

Ke studiu budou uchazeči přijímáni podle svého umístění ve výsledkové listině, kde budou seřazeni podle váženého průměru pořadí jednotlivých částí přijímacího řízení.

7.1       Části přijímacího řízení

 1. Talentová zkouška (tvořená kresbou, konkrétními úkoly na dané téma podle oboru a pohovorem nad přinesenými domácími pracemi)
 2. Školní přijímací zkouška (test z českého jazyka a literatury a dějepisu)
 3. Součet průměrných prospěchů na vysvědčeních za 2. pololetí předposledního ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 7. ročník) a za 2. pololetí posledního ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. ročník)
 4. Umístění v předmětových soutěžích vypisovaných MŠMT pro druhý stupeň ZŠ (kromě tělovýchovných a hudebních)

7.2       Talentová zkouška

Talentová zkouška bude v celkovém pořadí zohledněna 50%.

               

Bodové rozpětí jednotlivých částí TZ je pro obory Oděvní design, Grafický design, Užitá fotografie a média, Design skla:

kresba:                                0 – 60 bodů

úkol na dané téma:        0 – 60 bodů

pohovor:                            0 – 40 bodů

Maximálně lze celkem získat:  160 bodů

 

Bodové rozpětí jednotlivých částí TZ je pro obor Design keramiky a porcelánu:

kresba:                                0 – 60 bodů

modelování:                      0 – 60 bodů

pohovor:                            0 – 40 bodů

Maximálně lze celkem získat:  160 bodů

 

Účelem pohovoru je zhodnocení přinesených domácích prací a zjištění dalších vhodných schopností, zájmů a vědomostí (včetně účasti na výstavách, umístění ve výtvarných soutěžích atd.).

Ve výsledkové listině talentové zkoušky pro jednotlivé obory budou uchazeči seřazeni sestupně podle počtu získaných bodů (uchazeč s nejvíce body bude na prvním místě). Při shodném bodovém ohodnocení uchazečů rozhoduje lepší výsledek z kresby.

Uchazeč, který z úkolu na dané téma nebo z modelování nezískal alespoň 10 bodů, nesplnil kritéria přijímacího řízení a ke studiu nemůže být přijat.

 

7.3       Školní přijímací zkouška

Školní přijímací zkouška bude v celkovém pořadí zohledněna 30%.

Školní přijímací zkouška se bude konat v den talentové zkoušky. Bude formou písemného testu o délce 45 minut. Test bude složen z otázek z českého jazyka a literatury a dějepisu. Okruhy pro školní přijímací zkoušku:

Český jazyk a literatura:

 • pravopis
 • slovní zásoba
 • slovotvorba
 • slovní druhy
 • větná stavba
 • základní literární pojmy
 • základní autoři a literární díla

Dějepis:

 • nejstarší starověké civilizace a jejich kulturní odkaz
 • antické Řecko a Řím
 • počátky české státnosti spojené s Přemyslovci
 • kultura středověké společnosti, český stát za panování Lucemburků
 • renesance, humanismus, reformace a jejich šíření Evropou
 • první světová válka a její důsledky
 • totalitní systémy ve 20. a 30. letech – fašismus, komunismus, nacismus
 • druhá světová válka, holocaust, politické důsledky války
 • studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi
 • vývoj v Československu od roku 1945 do roku 1989

Ředitelka pro hodnocení výsledku školní přijímací zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání.  Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů v části přijímacího řízení školní přijímací zkouška. Školní přijímací zkouška z českého jazyka a literatury bude prominuta na základě žádosti a doporučení školského poradenského pracoviště.

7.4       Součet průměrných prospěchů na vysvědčeních ze ZŠ

Bude sledován součet průměrných prospěchů na vysvědčeních za 2. pololetí předposledního ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 7. ročník) a za 2. pololetí posledního ukončeného ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. ročník). Tento výsledek bude v celkovém pořadí zohledněn 15%.

 Ve výsledkové listině budou uchazeči jednotlivých oborů seřazeni vzestupně na základě součtu průměrných prospěchů na sledovaných vysvědčeních (uchazeč s nejmenším dosaženým součtem bude na prvním místě). Při shodném součtu průměrů rozhoduje lepší průměr ze známek z českého jazyka, poté prvního cizího jazyka a poté z matematikyUchazeči, který měl na sledovaných vysvědčeních ze ZŠ z předmětů matematika, dějepis, český jazyk a cizí jazyk nedostatečnou, bude k součtu průměrných prospěchů na sledovaných vysvědčeních připočteno číslo 3,00 za každou jednotlivou nedostatečnou.

 

7.5       Umístění v předmětových soutěžích

Doložená umístění v předmětových soutěžích budou v celkovém pořadí zohledněna 5%.

Uchazeč získá bodové ohodnocení za umístění v soutěžích podle následujících kritérií:

 1. Za umístění v okresním kole:
 2. místo: 60 bodů
 3. místo: 40 bodů
 4. místo: 20 bodů
 5. Za každou medailovou účast v krajském kole navíc 60 bodů
 6. Za každou medailovou účast v celostátním kole navíc 80 bodů.

Ve výsledkové listině umístění v soutěžích budou uchazeči jednotlivých oborů seřazeni sestupně podle počtu získaných bodů (uchazeč s nejvíce body bude na prvním místě). Při shodném bodovém ohodnocení rozhoduje vyšší umístění v soutěži.

7.6       Výsledné pořadí uchazeče

Příklad určení váženého průměru uchazeče:

Uchazeč se ve výsledkových listinách v  jednotlivých částech přijímacího řízení umístil na:

 

 1. místě u talentové zkoušky
 2. místě ve školní přijímací zkoušce
 3. místě v  prospěchu
 4. místě v umístění v soutěžích

 

Výpočet váženého průměru pro celkové pořadí je následující:    5*0,5 + 8*0,3 + 9*0,15 + 7*0,05 = 6,6

Podle takto vypočítaných vážených průměrů seřazených vzestupně se stanoví celkové pořadí uchazečů v přijímacím řízení pro jednotlivé obory vzdělání.

Při shodném váženém průměru rozhoduje o celkovém pořadí uchazeče v přijímacím řízení lepší výsledek z talentové zkoušky, následně lepší výsledek ze školní přijímací zkoušky a následně lepší  výsledek ze součtu průměrných prospěchů na sledovaných vysvědčeních.

 

8         Odevzdání zápisového lístku

Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Poznámka: Uchazeči, kteří plnili povinnou školní docházku v zahraničí a nemohou doložit hodnocení
z druhého pololetí předposledního ročníku nebo z druhého pololetí posledního ukončeného ročníku plnění povinné školní docházky a uchazeči, kteří nejsou státními občany České republiky, kteří předložili vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR,  se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jejich znalosti odpovídající výstupu druhého stupně základní školy. Na základě tohoto rozhovoru  může uchazeč získat maximálně 20 bodů, které budou převedeny na součet průměrných prospěchů tak, že 20 bodů bude odpovídat součtu průměrných prospěchů 2,00 a 0 bodů součtu průměrných prospěchů 8,00. Při nedoložení pouze jednoho ze sledovaných vysvědčení může uchazeč na základě rozhovoru získat maximálně 10 bodů, které budou převedeny na průměrný prospěch tak, že 10 bodů bude odpovídat průměrnému prospěchu 1,00 a 0 bodů průměrnému prospěchu 4,00.

 

Ke stažení ZDE:

prijimaci zkousky_umelecke obory_2018