Výchovný poradce

   _mg_9390

Mgr. Ivana Štulířová

Tel.: 731 423 680
E-mail: ivana.stulirova@supskv.cz

Konzultační hodiny:
pondělí 12:25 – 14:00, nebo po předchozí telefonické domluvě.

sídlo VP: mezipatro vlevo, č. dveří 202

Činnosti výchovného poradce:

VÝCHOVNÝ PORADCE:

 • Poskytuje poradenské služby.
 • Tvoří metodiky a postupy poradenských služeb pro základní a střední školy a zavádí je do praxe školy.
 • Studuje nové poznatky v oboru a aplikuje je do poradenské praxe.
 • Spolupracuje s rodiči a ostatními pedagogy.
 • Vede příslušnou dokumentaci.
 • Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.
 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů.
 • Podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů.
 • Informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jiných odborných služeb.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

METODICKÁ ČINNOST:

 • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
 • Uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů.
 • Podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, prevence a nápravy problémů.
 • Informuje rodiče a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství, o možnostech využití jiných odborných služeb.
 • Sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky.
 • Sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich ostatní pedagogické pracovníky.
 • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

KAM PO STUDIU NA SŠ:

 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele.
 • Metodicky pomáhá při správném vyplnění a včasném odeslání přihlášek žáků k dalšímu studiu.
 • Vede přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení.
 • Poskytuje žákům informace pro a při odvolacím řízení.

VÝCHOVNÁ ČINNOST:

 • Pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování znevýhodněných i nadaných žáků.
 • Pomáhá učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciální pedagogická vyšetření i s naplněním požadavků plynoucích ze zpráv z těchto zařízení.
 • Projednává s učiteli problémové žáky, přeřazení žáka do jiného typu škol, užití slovního hodnocení aj.
 • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru u žáků s poruchami školních dovedností a s poruchami chování, u žáků se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.
 • Projednává s rodiči (či plnoletými žáky) souhlas k vyšetření v pedagogicko- psychologické poradně.
 • Věnuje zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním.
 • Podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího programu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky ze složitých rodinných podmínek.
 • Vede databázi integrovaných žáků, provádí kontrolu následných vyšetření.
 • Soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči.
 • Ve spolupráci s PPP či SPC a vedením školy zajišťuje rozhodnutí o integraci žáka.
 • Ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílí na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků.

SPECIFICKÁ OBLAST:

 • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další postupy edukace pro ně.
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák, učitel – učitel, rodina – škola).
 • Sleduje spolu s metodikem prevence projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy (patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalita, rasismus, kriminalita), v rámci činnosti výchovné komise navrhuje nápravná opatření.
 • Zajišťuje s metodikem prevence koordinaci a spolupráci při osvětových a konzultačních akcích k problematice návykových látek a ostatních sociálně patologických jevů (zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci, odborníci).
 • Spolupracuje s metodikem prevence a sociálně patologických jevů.
 • Spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy, s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR, krizovým centrem a jinými odbornými pracovišti.